Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist për mbrojtjen e fëmijëve dhe Specialist i vlerësimit të nevojave

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurëne pranimit shërbimin civil,

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1. Stela Miri

 

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 30 shtator 2022, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...