PROGRAMI PËR PËRSHTATJEN DHE PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË OBJEKTEVE DHE BANESAVE

PROGRAMI PËR PËRSHTATJEN DHE PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË OBJEKTEVE DHE BANËESAVE

 

Objektet/banesat që trajtohen nga programi i përmirësimit të kushteve;

 

 1. Objektet dhe banesat, që trajtohen nga programi i përmirësimit të kushteve, ose i përmirësimit të kushteve deri në ndërtim të ri, janë:
 2. Objektet/banesat në rrezik shembje;
 3. Objektet/banesat e amortizuara, që kanë nevojë për ndërhyrje dhe përmirësime të domosdoshme, për familjet që në përbërje të tyre kanë persona me aftësi të kufizuar, me qëllim që përmirësimi të lehtësojë shkallën e përshtatshmërisë e të plotësimit të nevojave të veçanta të banimit për ta
 4. Rregullimin e banesave individuale, ose strukturave, të cilat nuk klasifikohen si banesë, nga vetë familjet që nuk sigurojnë të ardhurat e nevojshme për ta kryer vetë përmirësimin, veçanërisht për familje të minoriteteve rome dhe egjiptiane, vetëm për një periudhë dyvjeçare nga hyrja në fuqi e ligjit nr.22/2018 “Për strehimin social”, si edhe për familje të zonave rurale.
 5. Administrimi i kërkesave dhe identifikimi i ndrëhyrjeve për përmirësimin e kushteve të objekteve/banesave ekzistuese duhet të bëhet nga struktura përkatëse në njësinë e vetëqerisjes vendore.
 6. Përparësi në trajtimin me këtë program kanë :
 7. Personat me aftësi të kufizuar
 8. Individët me statusin e jetimit
 9. Familjet e policëve të rënë në detyrë
 10. Të moshuarit
 11. Komuniteti rom
 12. Komuniteti egjiptian
 13. Komunitetet e zonave rurale
 14. Prindërit e vetëm që kanë në ngarkim fëmijë
 15. Viktimat e trafikimit
 16. Viktimat e dhumës në familje

You may also like...