PV – PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO- KULTUROR TË BASHKISË VLORË

Detaje te 6. PV – PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO- KULTUROR TË BASHKISË VLORË
Parametri Vlera
Emri 6. PV – PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO- KULTUROR TË BASHKISË VLORË
Pershkrimi Bazuar në ligjin 8652 dt.31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 8/II pika b dhe c, neni 10/I pika dh, neni 32 pika e, ligjin nr 10325 dt.18.11.2010  “Për artin dhe kulturën” neni 5, VKM Nr.540, datë 21.12.1992 “Për krijimin e këshillave të kulturës dhe shpërblimin e tyre”, i ndryshuar me VKM Nr. 121, datë 25.2.2005 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.540, datë 21.12.1992 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e këshillave të kulturës dhe shpërblimin e tyre”, pika 1, 2 dhe 4,
Dokumenti PV-PER KRIJIMIN E KESHILLIT TE PERHERSHEM ARTISTIKO- KULTUROR.pdf
Madhesia 1.94 MB
Krijuar ne: 11/12/2015 00:00
Shkarko PV – PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO- KULTUROR TË BASHKISË VLORË
Aktualizaur ne 11/12/2015 02:48

You may also like...