SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive,  dhe VKM nr.243 datë 18.03.2016 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” pika 17 dhe 22 Kreu IV, shpallet lista perfundimtare për këtë pozicion:

  1. Ornela Bleta 81 pikë
  2. Marjola Muhaj   71 pikë

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...