SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST I KONTROLLIT NË TERREN”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist I kontrollit në terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive,  dhe VKM nr.243 datë 18.03.2016 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” pika 17 dhe 22 Kreu IV, shpallet lista perfundimtare për këtë pozicion:

  1. Dritan Ismailaj       72 pikë

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...