SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet perfundimtare të konkurrimit për këtë pozicion:

Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...