SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist i Kontrollit ne Terren”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendeve të lira në pozicionin “Specialist i Kontrollit ne Terren” në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

1.      Emi Aliu                    87 pikë

2.      Endri Nushi               85 pikë

3.      Andi Brahimaj           81 pikë

4.      Klevis Shkurti           79 pikë

5.      Arlind Billa             75 pikë

6.      Denata Llane             74 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...