SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST INXHINIER MJEDISI”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST INXHINIER MJEDISI

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist Inxhinier MjedisiDrejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall fitues për këtë pozicion:

1. Amarda Kasa       70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...