SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST PERSONELI”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendeve të lira në pozicionin “Specialist personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

1. Sildi Gjika                   87 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...