Njoftim për verifikimin paraprak – “Drejtor” në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Investimeve të Huaja

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, nuk shpall asnjë kandidat.

 

 

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...