SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST PROTOKOLL – ARKIVE NJA. A. SHUSHICE”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Protokoll–Arkive Nj. A. Shushice” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet perfundimtare për këtë pozicion:

Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...