Njoftim për Ftesë për Negociata/ Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESË PËR NEGOCIATA

Bazuar në nenin 7 gërma c të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimet publike” me gjithë ndryshimet; Ligjit nr. 135/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Vlorë me nr.73, datë 17.07.2018 Bashkia Vlorë paraqet Njoftimin e mëposhtëm për “Ftesë për Negociata”.

Autoriteti Kontraktues

Bashkia Vlorë, me adresë sheshi “4 Heronjtë”, Vlorë Shqipëri.

Objekti i Ftesës për Negociata/Shërbimet

Përfaqësimi dhe mbrojtja e Bashkisë Vlorë, në zhvillimin e gjykimit të një procesi arbitrazhi para Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë (ICC Paris) për mosmarrëveshje në lidhje me kontratë konçesioni.

Afati i fundit për shprehjen e interesit , është data 25.07.2018, ora 10:00 në Zyrën e Protokollit të Bashkisë Kati I 3

Afati për hapjen e ofertave , është data 25.07.2018, ora 10:30  në Zyrën e Drejtorisë Juridike.

Shprehja e interesit

Bashkëlidhur Ftesës për Negociata janë kriteret e miratuara në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Nr.73,datë 17.07.2018 që duhet të plotësojnë subjektet e interesuara.

Për informacion më të detajuar apo për sqarime të nevojshme person kontakti do të jetë:

Jonela Gjinaj, me adresë email: jonela.gjinaj@vlora.gov.al;

dhe Bashkia Vlorë me adresë e-mail:info@vlora.gov.al;

shkarko proceduren e plote :  Njoftim për Ftesë për Negociata

*** (in English)

NOTIFICATION ON THE INVITATION FOR NEGOTIATIONS

Based on Law no.9643, date 20.11.2006 “On public procurement” with some additions and amendments; Law no.135/2015 “On local governance” with some additions and amendments, even in the decision of the Vlora Municipality’s Council, no.73 of 17 July 2018. Municipality of Vlora submits the following notification on the Invitation for Bid.

Contracting Authority:

Municipality of Vlora, with address: ”4 Heronjt Vlorë” Albania.

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Representation and defense of the Municipality of Vlora in an arbitration proceeding brought before the International Chamber of Commerce Paris (ICC Paris) for concession contract disputes.

The deadline for expressing the interest is on 25 July 2018, 10:00am, in the protocol office of Municipality of Vlora, third floor.

The deadline for the start of the offers is the date 25 July 2018, 10:30am, in the office of the Justice Department in the Municipality of Vlora.

Expression of interest

Attached to the invitation for the negotiations, are the criteria approved in the Vlora Municipality’s Council decision, no. 73, 17 July 2018 that the interested subjects should fill.

For a more detailed information or needed explanations the contact person will be:

Jonela Gjinaj, e-mail address: jonela.gjinaj@vlora.gov.al;

and Municipality of Vlora e-mail address : info@vlora.gov.al 

download the full procedure : Notification on the Invitation for Bid

You may also like...