SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist i vlerësimit të nevojave” në Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin Specialist i vlerësimit nevojave Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social, me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjit, KPP shpall rezultatetpërfundimtare konkurimit për këtë pozicion:

Nuk shpallet asnjë kandidat fitues.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

 

You may also like...