SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist i Kontrollit ne Terren”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendeve të lira në pozicionin “Specialist i Kontrollit ne Terren” në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

1. Emi Aliu                    87 pikë
2. Endri Nushi               85 pikë
3. Andi Brahimaj           81 pikë
4. Klevis Shkurti           79 pikë
5. ArlindBilla             75 pikë
6. Denata Llane             74 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...