SHPALLJE FITUESI “DREJTOR

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre dhe kandidateve jashte sherbimit civil sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit, KND shpall fitues për këtë pozicion:

1. Alban Mësonjësi 86 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...