SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Instruktor” në Sektorin e Sportit)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORË

QENDRA KULTURORE E FEMIJEVE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

(1 (një) pozicion“InstruktorSektorin e Sportit)

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “mësues për shqipërinë”, UdhezimNr.44 , datë 16.10.2014 “Per disa shtesa dhe ndryshime udhëzimin e MaSh Nr. 21, Datë 23.07.2010 “Per normat e punës mesimore-edukative dhe numrin e nxënësver klasë Institucionet e Arsimit Parauniversitar.

Qendra Kulturore e Fëmijëve, Bashkia Vlorë, shpall procedurat për vendin e lirë të punës:

Instruktornë Sektorin e Sportit

Kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët për procedurat dhe kriteret e veçanta bazohen në:

Udhëzimin nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “mësues për shqipërinë”

Udhëzimin Nr. 44 , datë 16.10.2014 “Per disa shtesa dhe ndryshime udhëzimin e MASH Nr. 21, Datë 23.07.2010“Per normat e punës mesimore-edukative dhe numrin enxënësve për klasë Institucionet e Arsimit Parauniversitar. 

You may also like...