SMENSWICT

SMENSWICT – Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems 

 

Partneret e Projektit

  • LB (P1) CHAMBER OF ARTA
  • PB2 MUNICIPALITY OF NIKOLAOS SKOUFA
  • PB3 MUNICIPALITY OF GEORGIOS KARAISKAKIS
  • PB4 MUNICIPALITY OF VLORA

 

Efikasiteti i energjisë është thelbësor në Strategjinë Evropiane të Evropës 2020 për një zhvillim të zgjuar, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe kalimin në një ekonomi me efikasitet të burimeve. Efikasiteti i energjisë është një nga mënyrat me kosto më efektive për të përmirësuar sigurinë e furnizimit me energji dhe për të zvogëluar kërkesën për energji dhe emetimet e gazrave serë dhe ndotësve të tjerë. Meqenëse efikasiteti është konsideruar si burimi më i madh energjetik i Evropës, Bashkimi Evropian ka vendosur një objektiv për vitin 2020 për të kursyer 20% të konsumit të tij primar të energjisë krahasuar me parashikimet, dhe ky objektiv është identifikuar si një hap kryesor për arritjen e energjisë afatgjatë dhe qëllimet e klimës. Ndërtesat konsumojnë më shumë se 40% të përdorimit të energjisë në Evropë dhe janë përgjegjës për 36% të emetimeve të CO2 të BE; kjo është arsyeja pse BE beson se ka një kursim të konsiderueshëm të energjisë me kosto efektive dhe ulje të emetimeve të CO2 si në ndërtesat e reja ashtu edhe ato ekzistuese. Përmirësimi i performancës energjetike të ndërtesave është një element kryesor në luftën kundër ndryshimit të klimës dhe përmirësimit të sigurisë së energjisë, duke krijuar gjithashtu mundësi punësimi, veçanërisht në sektorin e ndërtesave. Nevoja për kursim të energjisë në ndërtesat publike është thelbësore për zonën ndërkufitare pasi që shumica e tyre janë në pleqëri dhe që nga atëherë nuk janë bërë ndërhyrje domethënëse në konsumin e energjisë. Vlerësohet se gati 70% e energjisë së konsumuar në ndërtesat shkollore përdoret për ndriçimin, ngrohjen / ftohjen, ngrohjen e ujit dhe ngarkesat e prizave (kompjuterë, printerë, pajisje zyre, etj.) Për më tepër, rrethet shkollore shpenzojnë një shumë të madhe parash për energji, duke e bërë atë të dytën vetëm në kostot e personelit.
SMENSWICT zhvillon dhe zbaton zgjidhje për rritjen e efikasitetit të energjisë dhe përdorimit të energjisë së rinovueshme në infrastrukturat publike dhe në të njëjtën kohë duke mbështetur zhvendosjen drejt një ekonomie me karboni të ulët në të gjithë sektorët duke mbështetur efikasitetin e energjisë, menaxhimin e energjisë së zgjuar dhe përdorimin e energjisë së rinovueshme në infrastrukturën publike. SMENSWICT propozon një qasje gjithëpërfshirëse duke kombinuar ndërhyrjet në infrastrukturë me fushata të gjera ndërgjegjësimi. SMENSWICT përfshin ndërhyrje në ndërtesat publike si dhe sigurimin e pajisjeve të nevojshme për përmirësimin e energjisë dhe zvogëlimin e energjisë së konsumuar. Për të arritur këtë qëllim, teknologjitë e reja dhe aplikacionet e menaxhimit të mençur të ndërtesave (BMS) do të shfrytëzohen së bashku me ndërhyrjet. Në të njëjtën kohë, fushatat e informacionit do të zbatohen në kuadrin e projektit për të zvogëluar konsumin e energjisë dhe adresimin e varfërisë së energjisë.
Përfituesit kryesorë të kësaj fushate komunikimi do të jenë nxënës të shkollës dhe biznese. Më në fund, studimet dhe udhëzuesit do të hartohen në drejtimin e demokracisë energjetike dhe krijimin e bashkësive energjetike.
Ndërhyrjet e propozuara janë treguese të udhëzimeve kryesore për ngritjen e energjisë së ndërtesave dhe në përputhje me parimet themelore: Rregulloren e Efiçiencës së Energjisë së Ndërtesave, projektimin Urban, kapacitetin sizmik, mbrojtjen aktive dhe pasive të zjarrit dhe kërkesat themelore për aftësinë e aftësisë së kufizuar persona. Ndërtesat e zgjedhura janë veçanërisht energjetike. Por gjëja e rëndësishme është që këto ndërtesa janë pikë referimi në zonën e tyre, dhe përmirësimi i energjisë do të çojë, nga të dy anët, të drejtojnë përfitimet ekonomike, në rritjen e vetëdijes mjedisore në mesin e shumë qytezave.
Rezultatet e synuara të veprimit kanë të bëjnë me zvogëlimin e konsumit të energjisë në ndërtesat publike dhe uljen paralele të emetimeve të CO the përmes përmirësimit të efikasitetit të energjisë dhe përdorimit të BRE-ve në infrastrukturat e sektorit publik përmes miratimit të sistemeve të ftohjes me efikasitet të energjisë dhe ngrohjes së hapësirës dhe prodhimit të ujit të nxehtë. , si dhe përmes zbatimit të teknologjive të kursimit të energjisë.

You may also like...