Thirrje publike per keshillin vendor rinor

THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN VENDOR TË RINISË-VLORE

Bashkia Vlorë shpall thirrjen publike për anëtarësim Këshillin Vendor Rinisë. 

Thirrja është e hapur për gjithë interesuarit dhe plotësojnë kriteret. 

Kandidati/ja duhet jenë banorë bashkisë Vlorësdhe moshës prej 16 deri 29 vjeç.

Përzgjedhja mes individëve kanë shprehur interesbëhet nga grupi i punës përgjegjës i ngritur pranëBashkisë Vlorë duke u bazuar kriteret dheprocedurat parashikon ligji.

Kandidatët përfaqësues organizatave rinore ose rinjtë, duhet përmbushin kriteret e mëposhtme:

 a) jenë përfaqësues n organizate rinore ose rinj;

 b) njëri prej anëtarëvë duhet jetë pjesë nga keshillistudentor i Universitetit Ismail Qemali Vlorë ;

 c) ketë përvojë projekte, nisma dhe veprimtaririnore dhe për rinjtë;

 d) mos ketë konflikt interesi për shkak angazhimit KVR;

Kandidatët për KVR, përfaqësues organizataverinore ose për rinjtë duhet paraqesin interesin e tyre, adresën e e-mail info@vlora.gov.al ose pranëzyrës informacionit Bashkisë Vlorë, brenda afatit 20.07.2022 duke paraqitur dokumentet e mëposhtme:

 a) kërkesë me shkrim ku shprehë interesin dhemotivimin për aplikim;

 b) CV shoqëruar me dokumentet mbështesinshënimet ;

 c) vërtetim gjendjes gjyqësore;

 d) vetëdeklarim lidhur me shmangien e konfliktit interesave;

 e) referenca nga paktën 2 bashkëpunëtorë mëparshëm

Shqyrtimi i aplikimeve dhe përzgjedhja e tyre bëhetbrenda 5 (pesë) ditëve kalendarike nga data e mbylljes aplikimeve.

Njoftimi i fituesëve do publikohet faqen zyrtare institucionit, mjediset e bashkisë dhe/ose rrjetetsociale institucionit.

Keshilli Rinor Vendor Vlore

Formulari i Keshillit Rinor

 

You may also like...