12. Ligji nr.146-2014, 30.10.2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK