Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta të Rajonit të Vlorës

 

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E PRONAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT TË ASETEVE

 

Nr._______ prot                                                                                                                                                                   Vlorë, më _______2020

 

Lënda:Njoftim

 

Në kuadër të marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KFË Frankfurt am Main për programin “Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta të Rajonit të Vlorës”, publikuar ne Fletoren Zyrtare me datë 22 Maj 2017, Bashkia Vlore në rolin e përfituesit, ka plotësuar dosjen për shpronësim sipas ligjit Nr.8561 datë 22.12.1999 për “ Shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”.

Për vijimësinë e këtij investimi, brenda 5 ditëve paraqituni pranë Njësisë Administrative Qendër, për depozitimin e dokumentacionit që dispononi, në mënyrë që Bashkia Vlorë të hartoje dosjen dhe përcjelljen e saj në ZVRPP Vlorë, për pajisjen me Çertifikatë Për Vërtetim Pronësie, për ti hapur rrugë zbatimit të projektit “Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta të Rajonit të Vlorës”.

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                KRYETARI

                                                                                                                                                                                     Dritan Leli

Miratoi :S.Haxhiraj

Koncept.A.Xhema

Bashkelidhur tabela per zonat e prekura :

Kliko per te shkarkuar dokumentin.

 

 

You may also like...