SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE FITUESI “DREJTOR”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit, KND shpall fitues për këtë pozicion:

1.      Sonela Haxhiraj      83 pikë

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...