SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(2 (dy) Specialist Drejtorinë e Investimeve të Huajadhe Integrimit BE)

Lloji i diplomës: Arsim i lartë”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategrine ekzekutive”, njofton se për plotësimin e vendit të lirë të punës me procedurën e lëvizjes paralele nuk shpallet asnjë kandidat.

këto kushte plotësimi i këtij vendi lirë pune do vazhdojëme procedurën e pranimit shërbimin civil.

 

Njoftimi i aplikantëve me këtë procedurë do bëhet faqen e Shërbimit Kombëtar Punësimit dhe atë Bashkisë Vlorë datën 21.10.2021.

 

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 01.11.2021 ora11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore”
Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”.
Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”
Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit
Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”
VKM Nr.749/2018 për Krijimin e Strukturave Negociuese
Urdhrin 93/2019 për Komitetin Teknik të GNPIE-ve
Urdhrin 94/2019 për GNPIE-të
Urdhrin 113/2019 për Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian
VKM 450, 26.07.2018 “Për bashkërendimin dhe kordinimin e procesit të integrimit evropian ndërmjet qeverisjes qëndrore dhe njësive të qeverisjes vendore”

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

a- deri 15 pikë për dokumentacionin e dorëzuar

b- deri 60 pikë për vlerësimin me shkrim

c- deri 25 pikë për Intervistën e strukturuar me gojë

shumë detaje lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes pikëve, mënyrën e llogaritjes rezultatitpërfundimtar i gjeni Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, Departamentit Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT

Dalja e rezultateve paraprake konkurrimit do shpallet brendadatës:  15.11.2021.

You may also like...