Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës

Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës

dhe Zbatimit të Projekteve

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe

III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

1. Fatjon Devollaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 14 qershor 2017, ora 11:00 në ambientet e

Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...