Lista perfundimtare, Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve

Nëzbatimtënenit 26, tëligjit 152/2013 “Përnëpunësin civil”,indryshuar, sidhetëKreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e BurimeveNjerëzore, BashkiaVlorë,shpall:

Aplikantët e kualifikuarpërtëvazhduarprocedurën e ngritjes ne detyre:
1. FatjonDevollaj
Procedura e konkurrimit do tëzhvillohetnëdatën 14 qershor 2017, ora11:00 nëambientet e BashkisëVlorë.

Drejtoria e BurimeveNjerëzore
BashkiaVlorë

You may also like...