Njoftim për listen e verifikuar – Topograf

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë bazuar në Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, VKB nr. 99, datë 22.12.2017 “Për miratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë”, Vendimin nr. 41 datë 12.09.2019 i Kryetarit të Bashkisë Vlorë “Për disa ndryshime në Strukturën organizative të Bashkisë Vlorë dhe Institucioneve vartëse – 2019”, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e konkurimit:

  1. Klaudio Nuredini

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 2 Tetor 2019, ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...