SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist “Inxhinier Mjedisi Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit)

Lloji i diplomës “Inxhinieri Mjedisi”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategrine ekzekutive”, njofton se për plotësimin e vendit të lirë të punës me procedurën e lëvizjes paralele nuk shpallet asnjë kandidat.

këto kushte plotësimi i këtij vendi lirë pune do vazhdojë me procedurën e pranimit shërbimin civil.

 

Njoftimi i aplikantëve me këtë procedurë do bëhet faqen e Shërbimit Kombëtar Punësimit dhe atë Bashkisë Vlorë datën 14.10.2019

 

Procedurat e konkurrimit do zhvillohet datën24.10.2019 ora 10:00 ambientet e Bashkisë Vlorë.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Konkurrimi do bazohet

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore

Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”

Ligjin nr. 9131, dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës Administratën Publike

Ligjin nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar

Ligjin nr. 119/2014 “Për drejtën e informimit

Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

a- deri në 15 pikë për dokumentacionin e dorëzuar

b- deri në 60 pikë për vlerësimin me shkrim

c- deri në 25 pikë për Intervistën e strukturuar me gojë

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT

Data e daljes së rezultateve paraprake të konkurrimit do te jete brenda dates 30.10.2019

You may also like...