Njoftim Shpallje

BASHKIA VLORË

DREJTORIA e Informacionit dhe Marredhenien me Publikun

Nr.2079 prot.                                                                          Tiranë, më 05.11.2018

 

Lënda:  Njoftim Publik.

You may also like...