Paketa Fiskale

<strong>Projekt buxheti Bashkia Vlore 2020</strong> <strong>2020 VKB Per Taksat dhe tarifat Vendore VO</strong> <strong>Projekt Vendim Kalendar Afatmesem 2021-2023</strong> <strong>Kalendari I PBA se 2021-2023</strong> <strong>Shtojca e udhezimit vjetor te PBA-se</strong>
 .
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KESHILLI BASHKIAK VLORE Nr. _____ prot Vlorë, ____.____.2019 VENDIM Nr. , datë . .2019 “PËR MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË TERRITORIN E BASHKISË VLORË” Këshilli i Bashkisë, në mbledhjen e tij të datës ______, pasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur nga Administrata e Bashkisë Vlorë, Mbështetur ne ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 8, neni 9 pika 1 germat a, b, të nenit 54 pika f; ne ligjin 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; në ligjin nr.9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, me ndryshimet përkatëse, në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, të ndryshuar në Ligjin nr.105 /2017, në Ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; në Ligjin nr.107/2014, date 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimit e territorit”, si dhe VKM nr. 408, datë 31.05.2015 “Për miratimin e rregullores të zhvillimit të territorit”, Ligjin 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” neni 17,18,19; Ligjin 9385 datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, ligjin 10465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin 10279 datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, në Ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, në Ligjin nr.106 /2017, si dhe VKM nr.132, date 07.03.2018, “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës”, VKM 168, date 27.03.2019; Akt Normativ nr. 3, date 02.10.2019 “Për Disa Shtesa Në Ligjin Nr. 9632, Datë 30.10.2006, “Për Sistemin E Taksave Vendore”, Të Ndryshuar” V E N D O S I: TË MIRATOJË TAKSAT VENDORE NË TERRITORIN E BASHKISË VLORË SI VIJON: T A K S A T VENDORE TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, është 5 (pesë) për qind. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në 5 (pesë) milionë lekë, është 0 (zero) lekë në vit. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet Drejtorive Rajonale Tatimore, është e ngarkuar me vlerësimin, mbledhjen, kontrollin, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël. Administrata Tatimore Qendrore transferon të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël në llogari të bashkisë , ku ka vendndodhjen biznesi i taksueshëm, brenda datës 10 të muajit pasardhës, kur janë arkëtuar tatimet. Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”. Përjashtimi nga tatimi mbi fitimin, i parashikuar sipas këtij paragrafi, aplikohet për një periudhë 10-vjeçare për ato struktura, të cilat përfitojnë statusin special deri në dhjetor 2024. Efektet e përjashtimit fillojnë në momentin e fillimit të veprimtarisë ekonomike të strukturës akomoduese, por jo më vonë se 3 vjet nga marrja e statusit special.” Këstet e parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për vitin vijues, për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, llogariten në bazë të të dhënave të deklaratës tatimore të një viti më parë. Forma dhe përmbajtja e deklaratës tatimore vjetore përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave. Gjatë periudhës vijuese tatimore, tatimpaguesi parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore ose në Postën Shqiptare, këstet tremujore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, të biznesit të vogël, brenda datës 20 prill, për muajt: Janar, Shkurt e Mars; brenda datës 20 Korrik, për muajt: Prill, Maj e Qershor; brenda datës 20 Tetor, për muajt: Korrik, Gusht e Shtator; dhe brenda datës 20 Dhjetor, për muajt Tetor, Nëntor dhe Dhjetor. TAKSA MBI PASURINE E PALUAJTSHME Kjo takse rregullohet nga VKM nr.132, date 07.03.2018, “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës”,. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme “ndërtesa”: Taksa mbi pasurinë e paluajtshme llogaritet si me poshtë: [Çmimi Vlerësues] x [Shkalla e taksës] x [Koeficient e qëllimit te përdorimit te pronës] Çmimi vlerësues përcaktohet duke ndjekur radhën e mëposhtme te caktuar Ne baze te vetëdeklarimit Çmimi i vlerësuar sipas ZVRPP Çmimi referues mesatar sipas aneksit 1 dhe 2 Shkalla e taksës Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, është si më poshtë: I) 0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim; II) 0,2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike; II) 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi. Bashkia Njësia Koeficient i taksës sipas njësive Vlore Vlore 100% Vlore Novosele 65% Vlore Shushice 65% Vlore Qendër 65% Vlore Orikum(Qytet) 100% Vlore Orikum (Rurale) 67% Koeficient e qëllimit te përdorimit te pronës Qëllimi i Përdorimit Te Pronës Koeficienti Për banesa pas vitit 1993 100% Për banesa para vitit 1993 70% Njësi Tregtimi dhe Shërbimi 150% Për Parkim të Mbuluar Dhe Bodrumet 70% Për Parkim të Hapur 30% Për Veprimtari Industriale 50% Për Veprimtari Bujqësi Dhe Blegtori 30% Për banesat ne njësite administrative, do te reduktohet çmimi mesatar si me poshtë: Njësite Novosele, Shushice, Qendër do te reduktohet çmimi mesatar referues ne -35% te qytetit Vlore Njësia Orikum (Zona rurale) do te reduktohet çmimi mesatar referues ne -33% te Qytetit Orikum Për njësite Administrative Novosele, Orikum, Shushice, dhe Qendër , do te përfitojnë 30% ulje nga taksa e pasurisë për çdo kategori përkatëse. Për ndërtesat e banimit te ndërtuara përpara vitit 1993 ne qytetin e Vlorës një reduktim i kësaj takse prej 30%. Për ndërtesat te cilat përdoren si objekte nga institucionet arsimore jo publike do te reduktohet shkalla e taksës me 30%. Kur vlerësimi sipas pikave 1.a.I dhe 1.a.II më lart është i pamundur, çmimi i vlerësuar për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore do të llogaritet tabelës se mëposhtme: Shkalla e taksës për banesat 0.050% Pas viti 1993 Bashkia Njësia Çmimi referues për m2 Koeficient i taksës sipas njësisë Shkalla e taksës (ligji 68/2017 lejon deri +/- 30%) Vlera vjetore për taksën ne m2 Vlore Vlore 61,800 100% 100% 30.90 Vlore Novosele 61,800 65% 70% 14.06 Vlore Shushice 61,800 65% 70% 14.06 Vlore Qendër 61,800 65% 70% 14.06 Vlore Orikum(Qytet) 60,000 100% 70% 21.00 Vlore Orikum (Rurale) 60,000 67% 70% 14.07 Shkalla e taksës për banesat 0.050% Para viti 1993 Bashkia Njësia Çmimi referues për m2 Koeficient i taksës sipas njësisë Shkalla e taksës (ligji 68/2017 lejon deri +/- 30%) Vlera vjetore për taksën ne m2 Vlore Vlore 43,260 100% 70% 15.14 Vlore Novosele 43,260 65% 70% 9.84 Vlore Shushice 43,260 65% 70% 9.84 Vlore Qendër 43,260 65% 70% 9.84 Vlore Orikum(Qytet) 42,000 100% 70% 14.70 Vlore Orikum (Rurale) 42,000 67% 70% 9.85 Shkalla e taksës për ndërtesat qe nuk shërbejnë për banim Bashkia Vlore Vlore Vlore Vlore Vlore Vlore Njësia Vlore Novosele Shushice Qendër Orikum (Qytet) Orikum (Rurale) Çmimi referues për m2 61,800 61,800 61,800 61,800 60,000 60,000 Shkalla e taksës sipas VKM 132/2018 100% 65% 65% 65% 100% 67% Shkalla e taksës sipas ligjit 68/2017 100% 70% 70% 70% 70% 70% Qëllimi i përdorimit te pronës Koeficient Vlera vjetore për taksën ne m2 Njësi Tregtimi Dhe Shërbimi 150% 185.40 84.36 84.36 84.36 126.00 84.42 Për Parkim të Mbuluar dhe Bodrumet 70% 86.52 39.37 39.37 39.37 58.80 39.40 Për Parkim të Hapur 30% 37.08 16.87 16.87 16.87 25.20 16.88 Për Veprimtari Industriale 50% 61.80 28.12 28.12 28.12 42.00 28.14 Për Veprimtari Bujqësi Dhe Blegtori 30% 37.08 16.87 16.87 16.87 25.20 16.88 **Njësi Tregtimi Dhe Shërbimi (Institucione arsimore jo publike ne qytetin e Vlorës) – 129.8 leke/m2 Për ndërtesat e banimit qe i mungon dokumentacioni për përcaktimin e sipërfaqes dhe vitit te ndërtimit niveli i taksës do te jete: 3100 leke/vit për banesat ne Qytetin e Vlorës 2200 leke/vit për banesat ne Qytetin e Orikumit 1500 leke/vit për banesat ne zonat e tjera Këto tarifa do te aplikohen deri ne momentin e përfundimit te vetëdeklarimit nga qytetaret, i cili do te behet pranë Zyrave te Njësive Administrative, Zyrave te Rajoneve 1,2,3,4,5, Zyrës se Tatim Taksave (për familjet qe kane dhe biznes) Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat sipas ligjit Nr. 9632 date 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar neni 22 pika 6: a) pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse; b) pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore; c) ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara; ç) banesat sociale në pronësi të bashkive; d) pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale; dh) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre; e) strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”; ë) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë pension pleqërie ose pension social, që janë me banim në fshat ose qytet, kur familja përbëhet vetëm nga pensionistët sipas te dhënave te ISSH; f) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike; g) ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore.”. Ngarkohen për mbledhjen e kësaj takse: Për ndërtesat e banimit, do te arkëtohen nga Shoqëria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë , duke e vendosur ne faturën e ujit te ndare ne mënyre te barabarte për çdo muaj te vitit ushtrimor. Ne mbledhjen e kësaj takse, kjo ndërmarrje do te luaje rolin e agjentit tatimor duke përfituar 1% te shumes se arkëtuar. Ne Njësite Administrative, për banesat te cilat nuk janë te lidhura me rrjetin e Ujësjellësit, taksa e banesës do te faturohet dhe do te mblidhet nga Shoqëria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë. Administratoret e njësive Administrative, se bashku me Kryetarin e Fshatit te evidentojnë familjet qe nuk janë te lidhur me rrjetin e Ujësjellësit. Listat e përditësuara do te dorëzohen pranë Drejtorisë se Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Vlore. Për ndërtesat qe nuk shërbejnë për banim do te arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Këto taksa do te arkëtohen brenda datës 20 Prill te vitit ushtrimor. Përjashtimit, subjektet e tatimit te thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, kur vlera e taksës e kalon shumen 30.000 lekë, mund ta kryejnë pagesën në katër këste përkatësisht deri në 20 Prill, 20 Korrik, 20 Tetor dhe 20 Dhjetor. Taksa mbi tokën bujqësore paraqitet në tabelën e mëposhtme: Nr. Klasifikimi i kategorisë së tokës bujqësore leke/ha në vit 1 I 5.600 2 II 4.900 3 III 4.200 4 IV 3.600 5 V 3.000 6 VI 2.400 7 VII – X 1.800 Shënim: Klasifikimi sipas kategorive te tokës bujqësore është marre nga strukturat e Ministrisë se Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ku për Bashkinë Vlore do te përdoren këto taksa: Ekonomia Kategoria Leke/ha ne vit Nen kategorizim (11,2 – 14.3%) Bashkia Vlore Ish N.B.Ullishte VII 1800 Ish N.B.Rinia III 4200 3600 Nj.A. Novosele Fitore IV 3600 3200 Akerni VIII 1800 Novosele V 3000 Aliban V 3000 Mifol V 3000 Bishan IV 3600 3200 Poro V 3000 Delisuf VI 2400 Dellenje VI 2400 Trevllazer VI 2400 Cerkovine VI 2400 Skrofotine VI 2400 Nj.A. Orikum Dukat VI 2400 Tragjas VI 2400 Orikum III 4200 3600 Radhime III 4200 3600 Jonufer 2 III 4200 3600 Nj.A. Qender Babice e Madhe VI 2400 Babice e vogel VI 2400 Xhuherine VI 2400 Kanine V 3000 Kerkove VI 2400 Zvernec VI 2400 Sherishte V 3000 Panaja VI 2400 Hoshtime VI 2400 Narte VI 2400 Bestrove VII 1800 Nj.A. Shushice Risili IV 3600 3200 Bunavi IV 3600 3200 Ceprat IV 3600 3200 Llakatund IV 3600 3200 Shushice IV 3600 3200 Grabian IV 3600 3200 Drithas IV 3600 3200 Mekat IV 3600 3200 Beshisht IV 3600 3200 Përjashtohen nga pagesa e taksës së mësipërme: – personat të cilat kane të ardhura nën minimumin jetik të nivelit kombëtar – tatim-pagues, pasuria e të cilit është dëmtuar nga forca madhore. Masa e lehtësisë tatimore të jetë e njëjte me masën e dëmit të shkaktuar, por jo më shumë se 75 %. Ngarkohen për mbledhjen e kësaj takse b/1-7, Specialistët e Drejtorisë së Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve për qytetin e Vlorës. Taksa mbi tokën bujqësore do te paguhet gjate vitit kalendarik. Ne rast te pagimit te kësaj takse brenda gjashtëmujorit te pare te vitit do te kete ulje ne masen 10% te taksës. Taksa mbi truallin Trualli është pasuri e paluajtshme e emërtuar, sipas përcaktimit të Kodit Civil dhe legjislacionit për regjistrimin e pasurive të paluajtshme. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror sipas tabelë së mëposhtme: Nr. Emërtimi Vlera e taksës ne leke m2/vit për qëllime banimi nga individët Vlera e taksës ne leke m2/vit per qëllime biznesi 1 Takse trualli 0,56 lek/m2 20 lek/m2 Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së truallit në përdorim, pranë Drejtorisë se Taksave dhe Tarifave Vendore. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme Ngarkohen për mbledhjen e kësaj takse, Specialistët e Sektorit/Drejtorisë se Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore për qytetin e Vlorës. Taksa mbi truallin do te paguhet gjate vitit kalendarik. Përjashtimisht, subjektet e tatimit te thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, kur vlera e taksës e kalon shumen 30.000 lekë, mund ta kryejnë pagesën në katër këste përkatësisht deri në 20 prill, 20 korrik, 20 tetor dhe 20 dhjetor TAKSA E FJETJES NE HOTEL Niveli tregues i taksës se hotelit është: Nr. Emërtimi Niveli i taksës 1 Hotele me 4-5 yje 175 leke/nate fjetje/person 2 Hotele deri ne 3 yje, Bujtine, fjetine, motel, cdo njesi tjetër akomoduese 70 leke/nate fjetje/person Ngarkohet për mbledhjen e kësaj takse Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës. TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA Paraqitet në tabelën e mëposhtme: Nr. Emërtimi Vlera 1 Ndërtime per qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit 1.1 Për zonën nga Skela deri tek Rrapi (vija e parë) sipas hartës bashkëlidhur. 8% e çmimit të shitjes 1.2 Për zonat e tjera në qytetin e Vlorës, fshati Kaninë, fshati Zvërnec, njësia Orikum (përveç pikës 1.1 dhe 1.6). 4% e çmimit të shitjes 1.3 Njësia Qëndër (me përjashtim të fshatit Kaninë, Zvërnec), 4% e çmimit të shitjes 1.4 Njësia Shushicë 4% e çmimit të shitjes 1.5 Njësia Novoselë 4% e çmimit të shitjes 1.6 Njësia Orikum: fshatrat Dukat, Dukat i Ri, Tragjas, Radhimë, sipas hartës bashkëlidhur. 4% e çmimit të shitjes 1.7 Rigjenerim i zonave në pallatet e vjetra të ndërtuara para vitit 1993, (ku përfshihet prishja e pallateve të vjetra, dhe ndërtimi sipas PPV në fuqi) 4% e çmimit të shitjes 2 Për ndërtime për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë, përdorim publik. 3% e vlerës së investimit (jo me pak se vlera minimale fiskale e ndërtimit) 3 Njësi banimi një familjare kur investitori është vetë familjari, Qyteti Vlorë, qyteti Orikum, fshati Kaninë, fshati Zvërnec, sipas hartës bashkëlidhur 3% e vlerës se investimit (jo me pak se vlera minimale fiskale e ndërtimit) 3.1 Njësi banimi nje familjare kur investitori është vetë familjari, zonat e tjera përveç sa specifikuar në pikën 3 2% e vlerës se investimit (jo me pak se vlera minimale fiskale e ndërtimit) 4 Ndërtesa në proces legalizimi 0.5 % e vlerës se Investimit 5 Për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar kur kjo kosto nuk është përfshirë në preventivin e investimit. 0.1 % e vlerës se investimit 6 Për projektet e infrastrukturës per ndërtim ne zonën industriale 1 % e vlerës se investimit 7 Për Ndërtimet me deklarate paraprake punimesh 3% vlere preventivi 8 Strukturave akomoduese “Hotel/Resort me pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”. 0% 9 Për projektet ku investitor ose përfitues i drejtpërdrejt eshte Bashkia Vlore 0% 10 Investimet për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e ndërtesave të destinuara për qëllime banimi, të dëmtuara si pasojë e fatkeqësive natyrore, sipas përkufizimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen civile 0% Në pikën 1.3, 1.5, 1.6 dhe 1.7 çmimi i shitjes do të llogaritet 70 % e çmimit të referencë Në pikën 1.4 çmimi i shitjes do të llogaritet 65 % e çmimit të referencë Për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte është 0,1 për qind e vlerës së investimit, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar kur kjo kosto nuk është përfshirë në preventivin e investimit. Afati i pagesës: Do te kryhet përpara tërheqjes se lejes zhvillimore për pikat 1-6. Do te kryhet përpara tërheqjes se deklaratës paraprake për piken 7. Ngarkohet për mbledhjen e kësaj takse Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit. 4/1 TAKSA PËR KALIMIN E TË DREJTËS SË PASURISË Nr. Emërtimi Njësia Administrative Vlorë Niveli i Taksës (Lekë M2) Njësitë Administrative Të Tjera Niveli o Taksës (Lekë M2) 1 Ndërtesat e banimit 300 100 2 Ndërtesat për tregti dhe shërbime 700 300 3 Ndërtesa të tjera 500 200 Ngarkohet për mbledhjen e kësaj takse Agjencia e Trajtimit te Pronave. TAKSA E TABELËS DHE REKLAMËS Nr. Lloji i tabelës Nj/matëse Taksa I. Takse tabele për qëllime identifikimi, te trupëzuara ose jo, brenda territorit, ku zhvillohet veprimtaria e biznesit dhe qe nuk përdoret për te reklamuar veprimtaritë e te treteve (ku shënohet emri dhe/ose aktiviteti i biznesit) a Deri ne 2 m2 Leke/m2/vit 0 b Mbi 2 m2 deri ne 10 m2 E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 10 000 Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 15 000 Elektronike Leke/m2/vit 20 000 c Mbi 10m2 deri ne 20m2 E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 8 500 Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 12 750 Elektronike Leke/m2/vit 17 000 ç Mbi 20m2 deri ne 40m2 E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 5 500 Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 8 250 Elektronike Leke/m2/vit 11 000 d Mbi 40m2 E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 4 000 Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 6 000 Elektronike Leke/m2/vit 8 000 II Tabele per qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit ne formën dhe përmasat e tabelave per orientim Tabele identifikuese 120 III Tabele per qëllime reklamimi e lëvizshme e palëvizshme deri ne tavanin maksimal 35m2 E thjeshte Leke/m2/vit 22 500 elektronike Leke/m2/vit 45 000 IV Tabela ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura, panaire, stenda, reklamuese, banderola, etj Te te gjitha llojeve dhe përmasave Leke/m2/dite 1,000 Afati i pagesës Për subjektet private te regjistruara do te jete periudha deri ne 20 prill. Për subjektet e rinj do te jete ne momentin e regjistrimit te subjektit. Ngarkohet për mbledhjen e kësaj takse Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. TË MIRATOJË TARIFAT VENDORE NË LLOJIN DHE NIVELIN SI MË POSHTË: TARIFAT VENDORE TARIFA PËR ZËNIEN E HAPËSIRAVE PUBLIKE Tarifa për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi Nr. Emërtimi Vlera 1 Për zënien e hapësirave publike ne Bulevardin Vlore-Skele (duke përfshire te dyja anët e trotuarit), Pedonalja te sheshi Pavarësia Skele (ne te dyja anët), 400 leke/m2/muaj 2 Për zënien e hapësirave publike për zonën përgjatë Lungomare (pjesa ballore) 500 leke/m2/muaj* 3 Për zënien e hapësirave publike për zonat e tjera përveç pikës 1 dhe 2 200 leke/m2/muaj 4 Për zënien e hapësirave publike ne plazhin** e Nartës dhe Plazhin e Vjetër 400 leke/m2/sezon 5 Për zënien e hapësirave publike për te gjithë plazhet* e tjerë përveç pikës 3 500 leke/m2/sezon 6 Subjekte “ambulant”*** ne Njësinë Vlore, 100 leke/m2/muaj 7 Subjekte “ambulant”*** ne Njësitë Administrative (Orikum, Novosele, Qendër, Shushice), 50 leke/m2/muaj ** Plazhet ndahen sipas shtojcës Nr. 1 “Lista e Plazheve”, te VKM Nr. 171, dt. 27.03.2019 *** Subjekt ambulant do të konsiderohen vetëm ato biznese pa vend fiks, që kanë qarkullim jo më të madh se 2 milionë lekë në vit dhe do te taksohen sipas kësaj takse. Në këtë kategorizim përfshihen edhe tregjet publike të miratuar nga Këshilli i Bashkisë. Autorizohet Kryetari i Bashkisë për ngritjen e një Komisioni për përcaktimin e sipërfaqeve te zënies se këtyre hapësirave. Ky Komision te përcaktoje madhësinë dhe kohen e përdorimit te kësaj sipërfaqe. Pagesa do te kryhet përpara lidhjes se kontratës apo akt marrëveshjes. Plazhet publike do te jepen sipas kërkesave dhe akt marrëveshjeve te lidhura nga Drejtoria e Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve ne bashkëpunim me Njësite Administrative. Ngarkohet për mbledhjen e kësaj tarife Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne bashkëpunim me Drejtorinë e Administrimit te Pronave Publike dhe Aseteve. Tarifa Për Tregjet e Bashkisë Vlorë. Kjo tarifë do të paguhet sipas marrëveshjes së lidhur me Bashkinë Vlore (1 mujore, tre mujore, gjashte mujore, vjetore). Në rastin e pagesës së kësaj tarife do të aplikohen këto ulje 2% për pagesën paradhënie tre mujore 5% për pagesën paradhënie gjashte mujore 10% për pagesën paradhënie vjetore. Në rast të ndërprerjes së aktivitetit nga ana e tregtarit, kjo shumë është e pakthyeshme. Për ditët e festave zyrtare dhe te fundvitit Bashkia Vlorë i shpall si ditë pa tarifa (Tax Free) në vendet e përcaktuara si tregje publike. TARIFA E SHERBIMIT VETERINAR Për kontrollin dhe vulosje veterinere te bagëtive te theruar ne vende therje te miratuara: te aplikohen tarifat si me poshtë Kategoritë/ Nënkategoritë Njësia Tarifa Lek Për bagëti të trashë lek/krer 100 Për bagëti të imta lek/krer 50 Për derra lek/krer 50 Për shpendë fushe e uji lek/krer 10 Për lepuj lek/krer 10 Ngarkohet për mbledhjen e tarifave (1/a dhe 1/b) Sektori/Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Specialisti i Taksave dhe Tarifave Vendore ne Njësitë Administrative. Kjo tarife (1/a dhe 1/b) do te arkëtohet brenda datës 20 prill te vitit ushtrimor. TARIFA E SHËRBIMIT TE NDRIÇIMIT, PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT Për subjektet tatimpagues me xhiro nga 0 deri në 8 milion lekë Nr. Emërtimi sipas Aktivitetit Niveli i tarifës ne vit 1 Tatim pagues te grupit “shitje me pakice” Ø Njësite tregtare te veshjeve, modës, luksit (butikë), parfumeri e te ngjashme me to. Ø Njësi tregtare si bizhuteri, argjendari te floririt e metale te çmuara, e te ngjashme me to. Ø Njësi te ushqimit social, restorant, piceri, fast food, kafe internet, bare, disko, pub, etj te ngjashme. o Sipërfaqe ndërtimi deri 50 M2 o Sipërfaqe ndërtimi mbi 51-100 M2 o Sipërfaqe ndërtimi mbi 100 M2 Njësi shitje librari, kancelari, bilardo, lojëra dhe videolojera fëmijësh, e artikuj te përdorur e te ngjashme me to. Për Njësi ushqimore, artikuj te përzier te karakterit ushqimor e te ngjashme me to. Për Njësi tregtare mish, peshk, bulmet 10 000 leke 10 000 leke 8 000 leke 12 000 leke 17 000 leke 6 000 leke 10 000 leke 10 000 leke 2 Tatim pagues te grupit “shitje me shumice “ 18 000 leke 3 Tatim pagues te grupit “prodhime, përpunime dhe tregtim “: · Përpunim durali, metali, druri, tapiceri e te ngjashme me to · Prodhim tulla, tjegulla, blloqe, furra gëlqere, e te ngjashme me to · Të karakterit ushqimor: pastiçeri, prodhim buke, mishi, peshku, bulmeti 12 000 leke 12 000 leke 12 000 leke 4 Tatim pagues te grupit “shërbime “: · Riparim artikuj elektroshtepiake, radio, tv, pajisje fonie e te ngjashme me to. · Për këpucar, galanteri, parukeri, berber. · Marangoz, elektricist, murator, elektraout e të ngjashme. · Për profesione te lira si avokat, noter, ekspert kontabël, mjek, mësues, topograf te ngjashëm me to. · Për autoshkolla, kurse të profesioneve të ndryshme e të ngjashme me to · Agjenci doganore, agjenci turistike, agjenci të këmbimit valutor e të ngjashme (persona fizik) · Për pika të shërbimit të makinave (autoservis), lavanteri, lavazho, pastrim kimik, shërbim të rojeve civile e të ngjashme me to · Për sallat e lojrave sportive: aerobi, kalceto, palestra, e të ngjashme me to · Për institucione jopublike si shkolla, kopsht, cerdhe e të ngjashme me to o Deri në 10-të klasa o Mbi 10 – të klasa · Për laboratore dentare, klinike dhe laborator diagnostikues e kimik, farmaci e të ngjashme · Për motele, hotele, komplekse turistike 6 000 leke 6 000 leke 6 000 leke 10 000 leke 10 000 leke 10 000 leke 10 000 leke 8 000 leke 10 000 leke 15 000 leke 15 000 leke 1000 leke/dhoma Tarifa e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim për subjektet që ushtrojnë aktivitet në transportin e mallrave e pasagjerëve është sipas tabelës së mëposhtme : Nr Emërtimi Niveli i tarifës Transport pasagjeresh 1 Automjete deri ne 9 vende 4.000 leke/vit 2 Automjete 10-42 vende 8.000 leke/vit 3 Automjete mbi 42 vende 12.000 leke/vit Transport mallrash 4 Automjete deri ne 5 ton 4.000 leke/vit 5 Automjete 5-16 ton 8.000 leke/vit 6 Automjete mbi 16 ton 12.000 leke/vit Transport ujor 7 Transport detar brenda vendit 4.000 leke/vit 8 Varka per shëtitje 3.000 leke/vit Per tregtaret qe ushtrojnë aktivitet ne tregjet e miratuara Ne qytetin e Vlorës tarifa është 1200 leke/muaj. Për Tregjet e Qytetit Vlore kjo takse do te paguhet sipas marrëveshjes se lidhur me Bashkinë Vlore (1 mujore, tre mujore, gjashte mujore, vjetore). Ne rastin e pagesës se kësaj takse do te aplikohen këto ulje: 2% për pagesën paradhënie tre mujore 5% për pagesën paradhënie gjashte mujore 10% për pagesën paradhënie vjetore. Ne rast te ndërprerjes se aktivitetit nga ana e tregtarit, kjo shume eshte e pakthyeshme. Ne tregjet e miratuara ne Njësite Administrative arkëtimi do te jete ditor sipas aktivitetit qe kryen. Për bagëti te trash 100 lek/krer Për bagëti te imta 50 lek/krer Për njëthundraket (kuaj, mushka, gomer) 100 lek/krer Për derra 50 lek/krer Për shpendë fushe e uji 10 lek/krer Për lepuj 10 lek/krer Për çdo makine te parkuar 100 lek Për çdo qerre 100 lek Për çdo karro 50 lek Për subjektet tatimpagues me xhiro mbi 8,01 milion lekë Nr. Emërtimi Niveli i tarifes ne vit 1 Për subjektet me aktivitet tregtar, e shërbime për vendndodhjen kryesore 1.1 Për subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 25.000 1.2 Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 40.000 1.3 Për subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 70.000 1.4 Për subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 100.000 2 Për subjektet me aktivitet prodhimi, për vendndodhjen kryesore 2.1 Për subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 20.000 2.2 Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 40.000 2.3 Për subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 60.000 2.4 Për subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 80.000 Për Subjekte kategori te tjerë Nr. Emërtimi Niveli i Tarifës ne Vit 1 Për subjektet me aktivitet: Profesionet e lira, për vendndodhjen kryesore 15.000 2 Për subjektet me aktivitet: Fondacione, OJF e te ngjashme, për vendndodhjen kryesore 5.000 3 Për subjektet me aktivitet ndërtim qe nuk kanë kantier ndërtimi per vendndodhjen kryesore 50.000 4 Për subjektet me aktivitet ndërtim qe kanë kantier ndërtimi per vendndodhjen kryesore 80.000 Për çdo adrese dytësore subjektet taksapagues do te paguajnë 50 % te tarifës qe paguhet për vendndodhjen kryesore. Për subjektet që kanë seli jashtë territorit të Bashkisë Vlorë dhe Njësive Administrative dhe që ushtrojnë aktivitet me adresë dytësore në këtë territor, tarifa e pastrimit është 30 000 lekë në vit. Për shoqëritë me aktivitet ndërtim përveç sa me lart, për vendndodhjen qe ka kantier ndërtimi momenti i shuarjes se përgjegjësisë tatimore për llogaritjen e detyrimeve tatimore vendore do te quhet edhe momenti i marrjes se lejes se shfrytëzimit, apo dorëzimit te punimeve tek te trete. Ne çdo rast, firma e ndërtimit është e detyruar te paraqesë aktin e marrjes se lejes se shfrytëzimit apo te dorëzimit te punimeve tek te trete Për subjektet taksapagues te cilët ne vitin ushtrimor paraardhës nuk kane kryer pezullim ose mbyllje te aktivitetit pranë QKR, por kane deklaruar me 0 (zero) te ardhurat ne pasqyrat financiare, tarifat për ndriçim, pastrim dhe gjelbërim do te jene 30 % te vlerës se detyrimit minimal sipas llojit te aktivitetit. Ndarja e këtyre tarifave për efekt te evidentimit sipas zërave do të bëhet përkatësisht: tarifa e pastrimit 73% tarifa e ndriçimit 18% tarifa e gjelbërimit 9% Ngarkohet për mbledhjen e kësaj tarife (2.a, 2.b, 2.c, 2.d) Sektori/Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Për familjet Nr. Emërtimi Njësia Administrative Vlore Qytet Orikum Njësite e tjera Administrative dhe fshatrat 1 Për familje 3300 leke/vit 2400 leke/vit 1200 leke/vit Përjashtohen nga kjo tarife: Pensionistet Veteranet Invalidët e punës dhe te luftës Përfituesit e ndihmës ekonomike Te verbrit Te sëmure paraplegjike dhe tetraplegjike Te përndjekurit politike Këto grupe duhet të dorëzojnë pranë zyrave të agjentit tatimor dëshminë e gjendjes së tyre dhe më konkretisht: Të jenë kryefamiljare dhe pa persona të tjerë madhorë, përveç bashkëshortit ose bashkëshortes, në certifikatën familjare. Librezën e veteranit ose invalidit të luftës, statusin e invalidit të punës, statusin e të verbrit, të sëmurëve paraplegjike e tetraplegjike, vërtetimin e të përndjekurit Ndarja e këtyre tarifave për efekt të evidentimit sipas zërave për qytetin Vlorë, do të bëhet përkatësisht: tarifa e pastrimit 2400 leke/vit tarifa për ndriçimin 600 leke/vit tarifa për gjelbërimin 300 leke/vit Ndarja e këtyre tarifave për efekt të evidentimit sipas zërave për qytetin Orikum, do të bëhet përkatësisht: tarifa e pastrimit 1800 leke/vit tarifa për ndriçimin 500 leke/vit tarifa për gjelbërimin 100 leke/vit Ndarja e këtyre tarifave për efekt te evidentimit sipas zerave fshatrat kjo tarife do te klasifikohet te pastrimi për efekt te evidentimit dhe do te jete fikse. Ngarkohet për mbledhjen e kësaj tarife, Shoqëria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë duke e vendosur ne faturën e ujit dhe te ndare ne mënyre te barabarte për çdo muaj te vitit ushtrimor. Ne mbledhjen e kësaj tarife, kjo ndërmarrje do te luaje rolin e agjentit tatimor duke përfituar 1% te shumes se arkëtuar. Ne Njësite Administrative, për familjet te cilat nuk janë te lidhura me rrjetin e Ujësjellësit, tarifa e pastrimit do te faturohet dhe do te mblidhet nga Shoqëria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë Administratoret e njësive Administrative, se bashku me Kryetarin e Fshatit te evidentojnë familjet qe nuk janë te lidhur me rrjetin e Ujësjellësit. Listat e përditësuara do te dorëzohen pranë Drejtorisë se Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Vlore. TARIFA E PARKIMIT AUTOMJETEVE Nr Emërtimi Niveli i taksës Automjete te licencuara per transport pasagjeresh 1 Automjete deri ne 5 vende 1.750 leke ne vit 2 Automjete 6-9 vende 3.500 leke ne vit 3 Automjete 10-25 vende 4.000 leke ne vit 4 Automjete 26-42 vende 4.500 leke ne vit 5 Automjete mbi 42 vende 4.800 leke ne vit Automjete te licencuara per transport mallrash 6 Automjete deri ne 2 ton 2.800 leke ne vit 7 Automjete 2-5 ton 4.000 leke ne vit 8 Automjete 5-10 ton 4.800 leke ne vit 9 Automjete 10-16 ton 5.000 leke ne vit 10 Automjete mbi 16 ton 7.500 leke ne vit 12 Parkimi orar me pagese 50 leke/ora 13 Parkimi vjetor me pagese per subjekte te miratuara 19.000 leke ne vit Ngarkohet per mbledhjen e kesaj takse Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve me perjashtim kur parashikohet ndryshe ne aktet e miratuara nga Bashkia Vlore. Keto tarifa arkëtohen ne momentin e miratimit te licences ose rinovimit te saj. TARIFA E SHERBIMIT TE UJITJES Ne baze te ligjit ligjin 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” neni 17, 18, 19 “Tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës dhe tarifa e shërbimit të ujitjes miratohen nga Këshilli Bashkiak.” Tarifa vjetore e mirëmbajtës se Infrastrukturës 200 lek/ha Tarifa e Shërbimit te Ujitjes 2500 lek/ha për çdo ujitje Per mbledhjen e tarifës ne piken 1 ngarkohet Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Per mbledhjen e tarifës ne piken 2 ngarkohet Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale, Sektori i Ujitjes dhe Kullimit TARIFA PER LEJE, AUTORIZIMEVE DHE VERTETIME TE LESHUARA NGA ADMINISTRATA E BASHKISE DHE NJESITE ADMINISTRATIVE. Nr Emertimi Niveli i tarifes 1 Autorizim per punime ne rruge 2 000 lekë 2 Autorizim per vendosje banderolash te perkohshme 1 000 lekë 3 Autorizim per sherbim transporti jasht linje 500 lekë 4 Autorizim per lëvizje te automjeteve (transport nxenesish,furnizim malli ne subjekte, shërbime transporti ne subjekte e te ngjashme.) 1 000 lekë 5 Tarifa e depozitimit te mbetjeve urbane e te ngurta jo te rrezikshme nga te tretet ne vendgrumbullimin e mbetjeve 100 leke/m3 6 Autorizim për strehim 1 000 lekë 7 Autorizime te tjera 1 000 lekë 8 Autorizim per privatizimet e kryera 1 000 lekë 9 Autorizim per privatizimet e reja 5 000 lekë 10 Autorizim per ushtrim veprimtarie si Lavazh 10 000 lekë 11 Vërtetime te tjera 100 lekë 12 Për vërtetim pasurie e pronësie 500 lekë 13 Për vendime K.B te shkurtuara etj 100 lekë 14 Tarife shërbimi per D.D.D ne te trete ( leke / m 2) 500 lekë 15 Per dhënien e mjetit elektrik te bashkisë (leke / ore ) 5 000 lekë 16 Per palestrat e shkollave te bashkisë jashtë orarit te mësimit (leke ne muaj) 3 000 lekë 17 Nxjerrje dhe fotokopjim dokumente arkivore me kërkesën e te interesuarit 1000 leke 18 Bilete hyrje për çdo person qe lëviz ne territorin e gjirit te Vlorës me mjete motorike te licencuara për qëllime turistike 200leke/person Për piken 5: Për dhënien e autorizimit për venddepozitimin e mbetjeve inerte ngarkohet Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit te Projekteve. Per piken 17: Detyrimi për tarifën i takon klientit, detyrim i cili mbahet nga subjekti i licencuar i cili ofron shërbimin e udhëtimit turistik, për llogari të bashkisë Vlore. Në biletën e udhëtimit turistik shënohet tarifa e udhëtimit dhe mbi të vlera e tarifës se biletës. Derdhja e të ardhurave për këtë tarife nga subjekti i licencuar në favor të bashkisë Vlore, bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës, pas rakordimeve ndërmjet Bashkisë Vlore, Subjektit te Licencuar dhe Kapitanerisë se Portit Vlore. Për pikat e tjera ngarkohet çdo drejtori për mbledhjen e tarifës përkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit të tij. TARIFA SHËRBIMI PËR SUBJEKTET QË USHTROJNË AKTIVITET NË SEKTORIN E NDËRTIMIT Nr Emërtimi Niveli i tarifës për subjekte ndërtues Niveli i tarifave për zhvilluesin privat 1 Tarifa e aplikimit prane sportelit te sherbimit te DPKZH 5000 leke 1000 leke 2 Tarife per ndertime te reja mur perimetral 10 leke/m2 10 leke/m2 3 Tarife sherbimi per kontrollin e piketimit te objektit 10.000 leke 5.000 leke 4 Tarife sherbimi per kontrollin e perfundimit te themelit 10.000 leke 5.000 leke 5 Tarife sherbimi per kontrollin e karabinasë -per objekte deri 5 kate 10.000 leke 5.000 leke -per objekte mbi 5 kate 20.000 leke 6 Tarife sherbimi per kontrollin perfundimtar te objektit dhe sistemimin e ambjentit perreth tij -per objekte deri 5 kate 10.000 leke 5.000 leke -per objekte mbi 5 kate 25.000 leke 7 Tarife per kontrollin e përfundimit te fasadave dhe rifiniturave te strukturës se re, përfshire sistemet e ngrohjes, ftohjes, hidraulike dhe te komunikimit elektronik 10.000 leke 5.000 leke 8 Tarife shërbimi për akt kontrollin e përfundimit te punimeve kërkese për leje shfrytëzimi 35 leke/m2 35 leke/m2 9 Tarife shërbimi për vërtetim konfirmim dokumenti te dale nga arkivi teknik i Urbanistikes për dokument ligjor për dokument teknik 200 leke/cope 700 leke/cope 100 leke/cope 500 leke/cope 10 Tarife shërbimi per kontrollin përfundimtar per objektet me deklarate paraprake dhe ndryshim funksioni/aktiviteti *** 5000 leke 3000 leke Ne rastet e ndryshimit te destinacionit nga ambient banimi/shërbimi ne ambient per ushtrim aktivitet hotelier, tarifa e shërbimit është 0 leke Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit kryen mbledhjen e tarifës përkatëse sipas shërbimit qe kryen para ofrimit te tij. TARIFA PER PËRDORIMIN E AMBIENTEVE PUBLIKE DHE MJETEVE TË INVENTARIT NE INSTITUCIONET E VARTËSISË Pallati i Kulturës “Labëria” Nr. Emërtimi Niveli i tarifës 1 përdorimin e ambientit te kinemasë (300 vende) 20.000 leke/dite 2 përdorimin e ambienteve te sallave kati i dyte 5.000 leke/dite 3 përdorimin e ambienteve te sallës se muzeut 5.000 leke/dite 4 përdorimin e ambientit te sallës se bibliotekës 5.000 leke/dite 5 për përdorimin e fonise 5000 W brenda institucionit jashtë institucionit 6.000 leke/dite 15.000 leke/dite 6 për përdorimin e fonise 1000 W brenda institucionit jashtë institucionit 3.000 leke/dite 10.000 leke/dite 7 – për përdorimin e sistemit te ndriçimit 20.000 leke/dite Qendra e Zhvillimit dhe Kulturës kryen mbledhjen e tarifës përkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit të tij. Teatri “Petro Marko” Nr Emërtimi Niveli i tarifes 1 -për përdorimin e ambientit të sallës për koncerte 30.000 leke/dite 2 -përdorimin e ambienteve të sallave për aktivitete te tjera 20.000 leke/dite 3 -përdorimin e ambienteve të hollit për aktivitete 5.000 leke/dite 4 -për përdorimin e fonisë brenda institucionit jashtë institucionit 3.000 leke/dite 10.000 leke/dite Teatri “Petro Marko” kryen mbledhjen e tarifës përkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit te tij. Institucionet Sportive Nr Emërtimi Niveli i tarifës 1 -për koncerte në Pallatin e Sportit Flamurtari 50.000 leke/dite 2 -përdorimin e ambjenteve të Pallatit të Sportit Flamurtari për aktivitete të tjera 25.000 leke/dite 3 -për zhvillimin e aktiviteteve sportive nga subjekte jashtë struktures së klubit “Flamurtari Në pallatin e sportit Në palestër 7.000 leke për ndeshje 4.000 leke për ndeshje 4 -për koncerte në Stadiumin Flamurtari 100.000 leke/dite Institucionet Sportive kryejnë mbledhjen e tarifës përkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit të tij. Rajonet Administrative të qytetit Nr. Emërtimi Niveli i tarifës 1 -për vërtetime te zakonshme 100 leke 2 -vërtetime për bashkim familjar për jashtë shtetit 500 leke Për Njësite Administrative Për Përdorimin e ambienteve të Njësive Administrative Orikum, Novosele, Qendër, Shushicë të aplikohet tarifa 5 000 leke/ditë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Nr. Emërtimi Niveli i tarifës 1 -tarife shërbimi për azhornimin e rrjetit KUZ e KUB 2.000 leke/kat 2 -tarife shërbimi për autobot e UZ 4.000 leke/ora 3 -tarife shërbimi për skrepin 3.000 leke/ora 4 -tarife shërbimi për kompresorin 6.000 leke/ora 5 -tarife shërbimi për autosonden 5.000 leke/ora -tarife shërbimi për rulin asfaltues 3.000 leke/ora -tarife shërbimi për prerësen e asfaltit 500 leke/ml 6 -tarife shërbimi për mjetet e transportit 400 leke/m3 -tarife shërbimi për vërtetim privatizim banese 1.000 leke -tarife shërbimi për vërtetim te zakonshëm 100 leke Ndërmarrja e Shërbimeve Publike kryen mbledhjen e tarifës përkatëse sipas shërbimit qe kryen para ofrimit te tij. g . Administrata e konvikteve Përdorimi i ambienteve te konvikteve te shkollave te mesme me përmbajtjen si me poshtë: 1 Për çdo krevat në konviktet e shkollave të mesme që shfrytëzohen jashtë periudhës së procesit mësimor, për grupe të organizuara 300 leke/krevat Administrata e konvikteve Publike kryen mbledhjen e tarifës përkatëse sipas shërbimit qe kryen para ofrimit te tij. h . Për kopshtet dhe çerdhet në qytet 1 Tarifë për ushqimin në kopshte dhe çerdhe Për regjistrime për herë të parë (paradhënie me të drejtë kthimi kur largohet përfundimisht nga kopshti apo çerdhja) 160 leke/ditë 3.500 lekë Për përdorimin e ambienteve te pikës a, b, c, d nga grupe studentore ose te rinjsh, tarifa është 0 Çdo institucion arkëton tarifën nga shërbimet përkatëse qe kryen. III. TË MIRATOJË GJOBAT PËR KUNDËRVAJTJET SI MË POSHTË: Niveli i Gjobave për kundërvajtjet administrative ne ushtrimin e aktivitetit tregtar, shërbimi e prodhimi, transporti pa licence dhe pa leje: Nr. Emërtimi Gjoba 1 Ushtrim aktiviteti pa leje transporti o Motokarro o Autoveture o Furgon Minibus o Mjete te tonazhit te rende 3,000 leke 10,000 leke 15,000 leke 30,000 leke 2 Mos pajisje me leje veprimtarie për servise riparimi te mjeteve te transportit, imbarkimin e mjeteve te transportit te difektuara, shërbime ne lyerje mjetesh, shërbime lavazh, parkime, gomisteri, zdrukthëtari e te ngjashme me to 20,000 – 30,000 leke 3 Mos pajisje me leje për tregtim gazetari, revista, librari 10,000 leke 4 Mos pajisje me leje për tregtim e shërbime ambulatore, auto, dyqane dhe rulo 5,000 – 10,000 leke 5 Mos pajisje me Leje për ushtrim aktiviteti “24-oresh” 20,000 leke 6 Mosmarrja e masave për izolimin e ambientit për daljen e zhurmave nga ambientet e lokaleve 20,000 leke 7 Mos pajisje me leje për rrjetet qe transportojnë mbetje te ngurta ne qytet 10,000-50,000 leke 8 Mospajisje me licence për tregtimin me pakicë të karburanteve dhe njësive të shitjes së lendeve djegëse 20,000 leke Për zbatimin këtyre penaliteteve ngarkohet Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve Niveli i gjobave për mos shlyerjen e taksave vendore: Nr. Emërtimi Gjoba 1 Mospagimi i taksës vendore brenda afatit te caktuar. o Subjekte qe operojnë ne tregje o Subjektet ambulante 2,000 leke 3,000 leke 2 Mos pajisje me leje për zënien e hapësirave publike : o Tavolina o Tabela o Reklama te zakonshme o Reklama elektronike 20,000 leke 5,000 leke 10,000 leke 30,000 leke Shkeljet e dispozitave për taksat e tjera vendore, që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënimet përkatëse përcaktohen në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. Për zbatimin e këtyre penaliteteve ngarkohet Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje ne infrastrukturën rrugore Nr. Emërtimi Gjoba 1 Dëmtim i infrastrukturës rrugore 10,000 leke/m2 2 Bllokim rruge (me inerte, materiale të ngurta, mjete promocionale, konë parkimi apo sende të tjera e.t.j) 10,000 -20,000leke 3 Dëmtim bordure (ndryshim pozicioni fillestar, thyerje, etj.) 10,000 -20,000leke 4 Dëmtim trotuari ( heqje pllakash, vendosje pusete, vendoje tendash, vendosje mjete promocionale e.t.j) 10,000 -20,000leke 5 Bllokim trotuari (me inerte, materiale të ngurta, mjete promocionale, vazo lulesh, pedana e.t.j) 5,000 -20,000leke 6 Ndotje te rrugëve nga mjetet e transportit për punime ne qytet o Persona Juridik o Persona fizik o Qytetare 20,000 leke 10,000 leke 5,000 leke Per zbatimine këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake dhe Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve Niveli i gjobave per dëmtime dhe ndërhyrje ne rrjetin e kanalizimeve Nr. Emertimi Gjoba 1 Dëmtim te rrjetit te kanalizimit dhe pusetave 10,000 – 20,000 leke 2 Dëmtim te rrjetit te kanalizimit dhe pusetave per punimet qe kryhen prane tyre me leje dhe pa leje 20,000 – 100,000 leke 3 Lidhje te pa miratuara 10,000 – 20,000 leke/cope 4 Dëmtimi i pusetave te ujit 10,000 – 30,000 leke/cope 5 Demtimi i tubacioneve te ujësjellësit dhe pusetave për punimet qe kryhen pranë tyre, me leje dhe pa leje 10,000 – 30,000 leke/cope Per zbatimin e këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake, IMT Vlore ne bashkëpunim me Sh.A. Ujësjellës Vlore dhe Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje ne rrjetin e ndriçimit rrugor Nr. Emërtime Gjoba 1 Lidhje te pamiratuar ne kandelabrat dhe ne rrjetin ajror 10,000 – 20,000 leke/cope 2 Dëmtim te shtyllave te ndriçimit o Me gjatësi mbi 6m o Me gjatësi deri 6m 100,000 leke/cope 50,000 leke/cope 3 Përdorimi i shtyllave te ndriçimit si suporte për montimin e reklamave, kapjen e kabllove etj. Te ngjashme 10,000 – 20,000 leke/cope 4 Dëmtimi i traseve kabllore e linjave ajrore nga punimet qe kryhen pranë tyre, me leje dhe pa leje 10,000 – 20,000 leke/cope 5 Ndërhyrje ne kuadrot elektrik publik! 10,000 – 20,000 leke/cope Per zbatimine këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake dhe Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve Niveli i gjobave për ndërhyrjet dhe dëmtimet e hapësirave te gjelbëruara dhe publike Nr. Emërtimi Gjoba 1 Dëmtim te hapësirave publike te gjelbëruara 5,000 – 10,000 leke/m2 2 Dëmtim i pemëve dekorative 20,000 – 50,000 leke/cope 3 Zënie e hapësires të gjelbër ( tavolina, promocione e.t.j) 5,000 – 10,000 leke/m2 4 Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje ne peme 1,000 – 5,000 leke/cope 5 Vendosje posterash pa leje 100 – 500 leke/cope 6 Vendosje mbishkrimesh pa leje ne hapësirat publike 1000 leke/m2 7 Hedhje e mbeturinave jashtë vendeve te përcaktuara: o Subjekte juridik o Subjekte fizik o Qytetare 50,000 leke 20,000 leke 10,000 leke 8 Lëvizja e kontejnerëve te mbetjeve urbane nga vendi i miratuar nga Bashkia : o Subjekte juridik o Subjekte fizik o Qytetare 30,000 – 50,000 leke 20,000 – 30,000 leke 10,000 – 20,000 leke 9 Mos ndërtim i bazamenteve te kontejnerëve te mbetjeve I urbane subjektet e ndërtimit për objektet mbi 5 kate 100,000 leke Për zbatimin këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake dhe Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve Niveli i gjobave për qëndrim pa leje ne infrastrukturën rrugore dhe shkelje te orareve te miratuara te linjave interurbane: Nr. Emërtimi Gjoba 1 Për hyrje pa autorizim ne rrugët kryesore te qytetit për mjetet e tonazhit te Larte 20,000 leke 2 Per parkime ne vende te pa miratuara o autovetura o mjete te tjera 5,000 leke 10,000 leke 3 Per parkime ne trotuare: o autovetura o mjete te tjera o mjete teknologjike 5,000 leke 10,000 leke 20,000 leke 4 Per parkime ne trotuar përgjatë Lungomare 20,000 leke 5 Mos respektimin te orarit te nisjes se autobuzave ne stacione 5,000 – 10,000 leke 6 Për dalje nga linja pa autorizim 5,000 – 10,000 leke 7 Qëndrim me hapje dere te mjeteve te transport tranzit 5,000 – 10,000 leke Për zbatimin e këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake dhe Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve Ne Baze e Marrëveshjes “Midis Ministrisë se Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkisë së Vlorës, me qëllim rritjen e bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe Policisë Bashkiake ne fushën e kontrollit dhe parandalimit te kundërvajtjeve rrugore”, Autorizohet Policia e Shtetit te luaje rolin e agjentit tatimor. Të ardhurat e realizuara nga mbledhja e gjobave do të ndahen sipas përcaktimit që bën Ligji Nr.10279 datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjen administrative”. Përjashtohen nga pagimi i gjobave vetëm rastet e parashikuara me ligj të veçantë. Vendimi i Këshillit te Bashkisë nr.100 date 22.12.2017 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore” si dhe ndryshimet ( VKB nr. 45 date 26.04.2018) shfuqizohen. Per subjektet qe regjistrohen per here te pare niveli taksave dhe tarifave vendore do te llogaritet proporcionalisht me pjesën e mbetur te vitit. Përgjegjësia tatimore e tatimpaguesit për llogaritjen e taksave dhe tarifave vendore ndërpritet kur: Ne datën e aplikimit pranë Q.K.R-se per pezullim te aktivitetit, çregjistrim, kalim ne regjistrin pasiv, likuidim ose faliment te biznesit te vete. Ne datën e aplikimit pranë Q.K.R-se për mbylljen e çdo adresë dytësore pranë Q.K.R dhe nuk ushtron me aktivitet në këtë vendndodhje. VII. Autorizohet Kryetari i Bashkisë, qe për efekt te mbledhjes se taksës se pasurisë, te ngrejë komisionin e verifikimit te pasurisë te paluajtshme për subjektet qe nuk kane dokumente te vërtetimit te pronësisë. Detyrat dhe funksionet e këtij komisioni përcaktohen me urdhër te Kryetarit te Bashkisë. Ky komision do te kryeje verifikime dhe do ti raportoje Këshillit te Bashkisë çdo 6 muaj për: Sipërfaqet brenda objektit (kur mungon dokumentacioni i vërtetimit te pronësisë) Sipërfaqet e hapësirave publike ne shërbim te objektit (planimetria përkatëse) VIII. Autorizohet Kryetari i Bashkisë qe te rregulloje mënyrën e arkëtimit te taksave dhe tarifave nëpërmjet Bankave te Nivelit te Dyte, Postes Shqiptare, apo pranë arkës ose llogarisë së Bashkisë ne momentin e ofrimit te shërbimit sipas mundësisë se infrastrukturës. Kur një rrethanë financiare pengon tatimpaguesin për të paguar në afat detyrimet tatimore, ai mund të lejohet të lidhë në çdo kohë marrëveshje pagese me këste. Në të njëjtën kohë tatimpaguesi duhet të vërtetojë që është në kushtet e pamundësisë financiare për të paguar të plotë detyrimin tatimor, si dhe të tregojë që pavarësisht nga rrethana financiare, ai është në gjendje të përmbushë marrëveshjen. Tatimpaguesi paraqet një kërkesë me shkrim, për të hyrë në një marrëveshje pagese me këste. Kërkesa duhet t’i drejtohet Kryetarit te Bashkisë dhe duhet të parashtrojë arsyet, që e pengojnë tatimpaguesin për të paguar detyrimet tatimore. Për të nënshkruar një marrëveshje të pagesës me këste, tatimpaguesi detyrohet të paguajë menjëherë të paktën 20% te vlerës së detyrimit, për të cilin lidhet marrëveshja. Marrëveshja e pagesës me këste nuk mund të zgjasë më tepër se fundi i vitit kalendarik pasardhës. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë te nxjerre urdhrat përkatës për zbatimin e këtij vendimi dhe Administrata e Bashkisë sipas përcaktimeve ne ketë vendim. Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 55, pika 6 dhe efektet financiare fillojnë ne datën 01 Janar 2020. Konceptoi: Shkëlqim Rama – Nënkryetar Oltjon Bejaj – DTTV Fatjon Devollaj – DPZHT Daut Zeraj – D Juridike K R Y E T A R ______________________ Migena BALLA
REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORE KESHILLI BASHKIAK Nr______prot Vlore, me__________2019 VENDIM Nr. 115, datë 26.12.2019 “PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFAT-MESEM 2021-2023” Bazuar në Ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 8 pika 2, neni 9, pika 1.1.b të Kreut III, neni 34 pika 6, neni 41 pika 1, neni 54 pika dh, neni 64 pika c të Kreut X, i ndryshuar; Ligjin nr. 68/2017 “Per financat e vetqeverisjes vendore“ neni 33, 34, 35 36, 37, 38, 39. Ligji nr. 9936 date 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërise; me ndryshimet e bëra. Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.2 date 06.02.2012“ Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, Udhëzim i Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, date 28.02.2018 “Për procedurat standarde te përgatitjes se Programit Buxhetor Afatmesëm” V E N D O S I: Të miratojë kalendarin “Për procedurat standarte për pregatitjen e kërkesave të programit buxhetor afatmesëm 2021 -2023” sipas tabelës bashkëlidhur. Ngarkohen për zbatimin e këtij vendimi Grupi i Menaxhimit Strategjik të Bashkise Vlore Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë. Konc: E. Amataj – Drejtor I Kontrollit te Zhvillimit te Territorit T. Zanaj – Drejtor I Drejtorise se Menaxhimit Financiar Ky Vendim hyn në fuqi sipas Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 55, pika 6. Konc: E. Amataj – Drejtor I Kontrollit te Zhvillimit te Territorit T. Zanaj – Drejtor I Drejtorise se Menaxhimit Financiar K R Y E T A R E _______________ Konc: E. Amataj – Drejtor I Kontrollit te Zhvillimit te Territorit T. Zanaj – Drejtor I Drejtorise se Menaxhimit Financiar Konc: E. Amataj – Drejtor I Kontrollit te Zhvillimit te Territorit T. Zanaj – Drejtor I Drejtorise se Menaxhimit Financiar Migena BALLA Konceptoi: Drejtoria e Finances, Buxhetit dhe Kontabilitetit – Taulla Zanaj Drejtoria Juridike Daut Zeraj
Kalendari për procesin e hartimit te Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023 dhe Buxhetit vjetor Nr.Rendor Periudha Aktivitetet Axhenda e takimeve 1 Deri dt. 31.01.2020 Kryetari i Bashkise paraqet per shqyrtim dhe miratim ne keshill raportin per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhurave per programin buxhetor afatmesem 2021-2023. Përgatitja nga Ekipi i Menaxhimit te Programeve I raportit per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhurave per hartimin e programit buxhetor afatmesme 2021-2023 dhe paraqitja e raportit te Kryetari Bashkise 2 Deri dt. 01.03.2020 Keshilli i Bashkise miraton raportin e vleresimeve dhe te parashikimeve afatmesme te te ardhuarve. 3 Deri dt. 05.03.2020 Kryetari I Bashkise pergatit dhe paraqet per miratim ne keshill tavanet pergatitore te shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem ne nivel programi. Bazuar ne vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhurave te miratuara dhe ne vleresimet afatmesme te transfertave te percaktuara ne Udhezimin e pergatitjes se buxhetit vendor te Ministrise se Finanaceve, Ekipi per menaxhimin e programeve pergatit dhe paraqet te Kryetari i Bashkise tavanet pergatitore te shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem ne nivel programi. 4 Deri dt. 16.03.2020 Keshilli i Bashkise miraton tavanet pergatitore te shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem ne nivel programi. Jo me vone se 5 dite nga miratimi I tavaneve pergatitore te shpenzimeve te Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023, kryetari I Bashkise miraton Udhezimin e pergatitjes te buxhetit dhe e shperndan tek te gjitha njesite shpenzuese. 5 Deri dt. 31.05.2020 Kryetari i Bashkise i dergon Ministrise se Finanacave dhe Ekonomise projekt dokumentin e programit buxhetor afatmesem. Deri ne dt. 31.05.2020 dergohen ne Ministrine e Finanacave dhe Ekonomise ne forme shkresore dhe elektronike projekt dokumenti i programit buxhetor afatmesem. 6 Deri dt. 20.06.2020 Ministria e Financave dhe Ekonomise dergon prane Keshillit te Bashkise raportin me mendime mbi projekt dokumenttin e programit buxhetor afatmesem. Ministria e Financave dhe Ekonomise analizon dhe pergatit nje raport me mendime mbi projekt dokumentin e programit buxhetor afatmesem. 7 Deri dt. 28.06.2020 Keshilli I Bashkise shqyrton dhe miraton projektin e pare te programit buxhetor afatmesem 2021-2023, duke shprehur edhe opinionin e tij per rekomandimet e Ministrise se financave dhe Ekonomise. Kryetari i Bashkise i paraqet keshillit projektin e pare te programit buxhetor afatmesem 2021-2023 te shoqeruar me mendimin zyrtar te Ministrise se Financave dhe Ekonomise. 8 Deri dt. 05.07.2020 Publikohet dokumenti i pare i programit buxhetor afatmesem 2021-2023 i miratuar. Kryetari I Bashkise me masat per publikimin e dokumentit te pare te programit buxhetor afatmesem 2021-2023 te miratuar. 9 Deri dt. 19.07.2020 Keshilli Bashkise miraton tavanet perfundimtarete shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem 2021-2023. Përgatitja nga Ekipi i Menaxhimit te Programeve i raportit per tavanet perfundimtare te shpenzimeve bazuar ne Udhezimin plotesues te pergatitjes se PBA dhe paraqitja e raportit te Kryetari. Kryetari pas vleresimit te raportit ja paraqet kete Keshillit Bashkise per miratim. 10 Deri dt. 30.07.2020 Publikohet udhezimi plotesues i programit buxhetor afatmesem 2021-2023. Kryetari i Bashkise nxjerr udhezimin plotesues per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem 2021-2023. 11 Deri dt. 13.09.2020 Dokumenti i programit buxhetor afatmesem 2021-2023 I rishikuar dergohet ne Ministrine e Financave. Kryetari i Bashkise merr masat per publikimin e dokumentit te programit buxhetor afatmesem 2021-2023 te rishikuar, organizon seanca degjimore me grupet e interesit dhe pergatit dokumetin e PBA te rishikuar per ta derguar ne Ministrine eFinancave. 12 Deri dt. 27.11.2020 Kryetari I Bashkise pergatit projektin e programit buxhetor afatmesem perfundimtar dhe e paraqet ate per miratim ne Keshillin e Bashkise. Përgatitja nga Ekipi i Menaxhimit te Programeve i projektit perfundimtar te PBA dhe paraqitja te Kryetari. Kryetari pas vleresimit te projektit perfundimtar te PBA ja paraqet kete Keshillit te Bashkise per miratim. 13 Deri dt. 24.12.2020 Keshilli i Bashkise miraton projektin e programit buxhetor afatmesem 2021-2023 perfundimtar. 14 Deri dt. 31.12.2020 Publikohet dokumenti i plote i programit buxhetor afatmesem 2020-2022 i miratuar. Kryetari I Bashkise mer masat per publikimin e dokumentit te plote te programit buxhetor afatmesem 2019-2021 perfundimtar te miratuar. Nje kopje e dokumetit te plote te Programit buxhetor afatmesem I dergohet Ministrise se Finanave. 15 Deri dt. 27.11.2020 Kryetari Bashkise pergatit buxhetin per vitin 2021 dhe e paraqet ate per miratim ne Keshillin e Bashkise Përgatitja nga Ekipi i Menaxhimit te Programeve i projektitbuxhetit per vitin 2021 dhe paraqitja te Kryetari. 16 Deri dt. 27.12.2020 Keshilli i Bashkise miraton projektbuxhetin vjetor 2021. Kryetari i Bashkise pas miratimit te programit buxhetor afatmesem 2021-2023 perfundimtar , merr masat per pergatitjen e projektbuxhetit 2021 dhe ja paraqit ate per miratim Keshillit te Bashkise 17 Deri dt. 10.01.2021 Publikohet Buxheti I Bashkise per vitin 2021 i miratuar. Kryetari I Bashkise merr masat per publikimin e dokumentit te plote te buxhetit te Bashkise per vitin 2021 te miratuar. Nje kopje e buxhetit vjetor te Bashkise dergohet ne Ministrine e Finanacve. KRYETARE Migena BALLA