Projektvendim, Miratimi i listes se familjeve & individeve qe perfitojne subvencionin e qerase dhe vlerat e subvencionit