Projekt-Vendim, Miratimin per Listen Emerore, Programi i permiresimit te kushteve te banesave ekzistuese