PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN SHKURT 2021

______________________________________________________________________________

      R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

  DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2021

 

PROJEKT – VENDIM

Nr. ____  datë ______2021

 

PËR

DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI  I  KUSHTËZUAR

PËR MUAJIN SHKURT 2021

    Bazuar në Ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, Ligjit Nr.57,datë 18.07.2019 “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”  neni 21, Vendimit Nr.597, datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e proçedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike dhe fondit të kushtëzuar” kreu 4 pika 1,  si dhe VKB Nr.4, datë 28.01.2021, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtezuar për bllok-ndihmen si dhe nga fondet e buxhetit Vendor “,  si dhe në bazë të materialit të paraqitur nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social  për Këshillin e  Bashkisë

V E N D O S A:

 

  1. Të përfitojnë ndihmë ekonomike nga fondet e kushtëzuara për  muajin Shkurt 2021 gjithësej 20 familje me një fond prej 88.128 (tetëdhjetë e tetëmij e njëqind e njëzet e tetë)lekë
  1. Familjet  që përfitojnë  ndihmë ekonomike nga  fondet e kushtëzuar sipas njësive janë:

 

Nr Njësitë      administrative    NDIHMË                     EKONOMIKE
  nr lekë
1 Qëndra e Bashkisë       Vlorë             17                   75.728

 

2 Njesia Orikum               2                      8.800
3 Njesia Novoselë        1    3.600
  Totali      20 88.128

 

  1. Familjet përfituese janë në listën emërore bashkëlidhur materialit .
  1. Masa e pagesës për familjet përfituese përllogaritet sipas V.K.M nr. 597, datë 04.09.2019 “Per përcaktimin e kritereve,të proçedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” kreu IV ,pika 1.
  2. Ndihma ekonomike të fillojë në datën 01.02.2021 dhe pagesa të bëhet mbas datës 31.03.2021

 

  1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social .

 

  1. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b .

                                                                                                   

Konceptoi : Xh.Kulla

Miratoi : I.Stasa

Jurist : D.Zëraj

 

                                                  

 

K R Y E T A R I

Dritan Leli

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...