Projektvendim, per shtese dhe ndryshim ne VKB nr.87, date 23.12.2022, Sektori i Pastrimit