Projektvendim, Ndihma ekonomike Fondi i Kushtezuar