Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve prill qershor 2019