REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION TETOR – DHJETOR 2016

Nr#: Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                                                                                                                                       Data e kthimit të përgjigjes Statusi i  kërkesës Tarifa

 

1 03.10.2016 Kerkese per kopje projekti 25.10.2016 perfunduar po
2 03.10.2016 Info ne lidhje me projektin  ne plazhin e Zvernecit 02.11.2016 perfunduar jo
3 04.10.2016 Kopje planimetrie 10.10.2016 perfunduar po
4 05.10.2016 Kerkese per info 21.10.2016 perfunduar po
5 05.10.2016 Kerkese per info 10.10.2016 perfunduar po
6 10.10.2016 Kerkese per kopje dokumenti 02.11.2016 perfunduar po
7 10.10.2016 Kerkese per info 27.10.2016 perfunduar jo
8 12.10.2016 Kerkese per kopje projekti 17.10.2016 perfunduar po
9 13.10.2016 Kerkese per informacion 15.11.2016 perfunduar jo
10 13.10.2016 Info per studim te zones 13.12.2016 perfunduar jo
11 13.10.2016 Info planimetrie 25.10.2016 perfunduar po
12 14.10.2016 Kerkese per info 26.10.2016 perfunduar po
13 14.10.2016 Kerkese per informacion 21.10.2016 perfunduar jo
14 14.10.2016 Kopje planimetrie rruge 27.10.2016 perfunduar jo
15 17.10.2016 Kopje dokumentacioni 02.11.2016 perfunduar jo
16 24.10.2016 Kerkese per kopje projekti 04.11.2016 perfunduar po
17 24.10.2016 Info ne lidhje me kunete 03.11.2016 perfunduar jo
18 26.10.2016 Info kopje vkm-je 10.11.2016 perfunduar jo
19 26.10.2016 Kopje planimetrie 07.11.2016 perfunduar po
20 26.10.2016 Kopje kontrate 14.11.2016 perfunduar jo
21 26.10.2016 Informacion 03.11.2016 perfunduar jo
22 27.10.2016 Info per leje zhvillimore 08.11.2016 perfunduar jo
23 27.10.2016 Kopje dokumentacioni shpronesimi 10.11.2016 perfunduar jo
24 01.11.2016 Kerkese per info 08.11.2016 perfunduar jo
25 03.11.2016 Kopje dokumenti kolaudimi 15.11.2016 perfunduar po
26 03.11.2013 Kopje vleresimi testimi 24.11.2016 perfunduar jo
27 04.11.2016 Kopje dokumenti te blerjes se truallit 09.11.2016 perfunduar jo
28 04.11.2016 Kerkese per info 09.11.2016 perfunduar jo
29 07.11.2016 Kopje dokumentacioni 15.11.2016 perfunduar po
30 10.11.2016 Kerkese per info dokumenta 15.11.2016 perfunduar po
31 14.11.2016 Kopje te vendimit te vitit 1992 21.11.2016 perfunduar po
32 14.11.2016 Kerkese info per token bujqesore 24.11.2016 perfunduar jo
33 16.11.2016 Kerkese per kopje dokumenti 22.11.2016 perfunduar jo
34 16.11.2016 Info per leje ndertimi 20.12.2016 perfunduar po
35 23.11.2016 Kopje dokumenti 05.12.2016 perfunduar jo
36 23.11.2016 Kopje vendimi Krt-je 2002 13.12.2016 perfunduar jo
37 25.11.2016 Info per gjendjen civile 05.12.2016 perfunduar jo
38 25.11.2016 Kerkese per info 13.12.2016 perfunduar jo
39 25.11.2016 Kopje te lejes se shfrytezimit  viti 2000 06.12.2016 perfunduar po
40 02.12.2016 Informacion ne lidhje me nr. E punonjesve

dhe vetdeklarimit

15.12.2016 perfunduar jo
41 02.12.2016 Kopje planimetrie 23.12.2016 perfunduar po
42 02.12.2016 Kerkese per fotokopje regjistri

te gj civile

14.12.2016 perfunduar jo
43 05.12.2016 Kerkese per kopje planimetrie 19.12.2016 perfunduar po
44 06.12.2016 Kopje dokumenti  te projektit 19.12.2016 perfunduar po
45 06.12.2016 Kerkese per info 13.12.2016 perfunduar po
46 06.12.2016 Fotokopje dokumenti 20.12.2016 perfunduar po
47 07.12.2016 Kopje dokumentacioni viti 2013 07.12.2016 perfunduar jo
48 14.12.2016 Kerkese per info kopje projekti 22.12.2016 perfunduar po
49 13.12.2016 Kerkese per info 19.12.2016 perfunduar jo
50 13.12.2016 Kerkese per info 19.12.2016 perfunduar jo
51 21.12.2016 Kerkese per info 22.12.2016 perfunduar jo
52 21.12.2016 Kerkese per info per shlyerje detyrimesh 22.12.2016 perfunduar jo
53 22.12.2016 Kerkese per kopje dokumentacioni 12.01.2017 perfunduar po
54 22.12.2016 Kerkese per kopje dokumentacioni 12.01.2017 perfunduar po
55 22.12.2016 Kerkese te vendimit te sheshit te ndertimit

“Qesari 2 J” viti 2007-2008

12.01.2017 perfunduar po
56 22.12.2016 Info kopje dokumentacioni 30.12.2016 perfunduar po
57 27.12.2016 Info ne lidhje me organigramen 11.01.2017 perfunduar jo
58 27.12.2016 Info ne lidhje me cv-te e administratoreve

te njesive

11.01.2017 perfunduar jo
59 27.12.2016 Info ne lidhje me konsultimet publike

me Konventen e Arhusit

11.01.2017 perfunduar jo

You may also like...