REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – SHTATOR 2015