SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PER LEVIZJE PARALELE

(Specialist Personeli në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike” dhe “Shkenca shoqërore”, niveli minimal i

diplomës “Master Profesional”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për
nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Pranimin, lëvizjen
paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategrine ekzekutive”;
Njofton se për plotësimin e vendit të lirë të punës me procedurën e lëvizjes paralele nuk
shpallet asnjë kandidat.

You may also like...