SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI”

SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE “SPECIALIST PERSONELI”
Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet paraprake të konkurrimit për këtë pozicion:
1. Iranda Ismailaj 84 pikë
Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...