SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE PËR POZICIONIN “SPECIALIST ADMINISTRIM REGJISTRI – G.I.S”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit Territorit Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipasparashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet perfundimtare të konkurrimit për këtë pozicion:

1. Stela Rrokaj                           75 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...