SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE – “SPECIALIST TRANSPORTI” NË DREJTORINË E INFRASTRUKTURËS DHE INVESTIMEVE PUBLIKE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë në zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Përnëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, Përplotësimin e vendeve lira kategorinë e ulët dhe mesme drejtuese, për ketë pozicionshpall:

Përfundimin e procedurës  pa asnjë kandidat.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...