Njoftim për verifikimin paraprak – “Specialist Personeli”, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurëne pranimit shërbimin civil,

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1.  Sara Metaj

2.  Sildi Gjika

 

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 13 shkurt 2023 ora 11:00, ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...