Njoftim- Lista perfundimtare – Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit të Projekteve, Investimeve të Huaja dhe Turizmit

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për
nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të
Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme
drejtuese”, shpall:
Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele:

  1.  Alban Mësonjësi

Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 3 Maj 2019, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë
Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...