Njoftim per perfitimin e Bonus Qeraje.

NJ O F T I M

 

NJOFTOJMË  QYTETARËT  E   REGJISTRUAR SI  TË  PASTREHË  PRANË BASHKISE VLORË,  QË  BANOJNË  ME QIRA NË BAZË TË NJË KONTRATE QIRAJE NËNËSHKRUAR PARA NOTERIT,  NUK KANË TË ARDHURA TË MJAFTUESHME PËR TË PËRBALLUAR  PAGESAT E QIRASË MUJORE DHE  BËJNË  PJESË  NË  NJË  NGA  KATEGORITË  SI MË POSHTË  VIJON :

  1. PERSONA ME STATUSIN E JETIMIT
  2. PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUAR
  3. FAMILJE E POLICËVE TË RËNË NË DETYRË
  4. FAMILJE E KOMUNITETIT ROM DHE EGJYPTIAN
  5. EMIGRANT I RIKTHYER
  6. PUNËTOR EMIGRANT
  7. PUNONJËS I POLICISË SË SHTETIT

PËR  TË  PËRFITUAR  NGA  PROGRAMI  I BONUSIT  TË  STREHIMIT  PËR  VITIN  2018, TË  PARAQESIN  PRANË  DREJTORISË  SË  MARRËDHËNIEVE  ME  PUBLIKUN  KËRKESËN  DHE  DOKUMENTACIONIN SI  VIJON:

DOKUMENTACIONI  PER  TE  PERFITUAR  BONUS  QIRAJE

(Sipas VKM Nr.574 date 29.08.2012)

 

1.      Çertifikata e lindjes se aplikantit dhe çertifikata e gjendjes familjare

2.      Vertetim vendbanimi

3.      Vertetimin e te ardhurave neto te familjes

4.      Kontrata e qirase lidhur para noterit me personin qiradhenes

5.      Numer llogarie ne BKT ne emer te personit qiradhenes

6.      Fotokopje e kartes se identitetit e aplikantit

7.      Dokumentacionin perkates nga punedhenesi per detyren dhe te ardhurat e aplikantit dhe te personave te tjere te familjes qe jane ne marredhenie pune

8.      Dokumentin nga organet tatimore dhe ao te sigurimeve shoqerore per derdhjen e kontributeve, per gjithe anetaret e vetepunesuar te familjes

9.      Vertetim nga zyra e ndihmes ekonomike per gjithe anetaret e perfshire ne programin e ndihmes ekonomike dhe pageses per personat me aftesi te kufizuar

10.  Vertetim nga zyra e punesimit per personat e perfshire ne programin e pageses se papunesise

11.  Vertetim nga organet e sig.shoqerore per personat ne pension

12.  Vertetim nga zyra e regjistrimit te pasurive te paluajtshme se anetaret e familjes nuk disponojne ne pronesi banese a ndonje mjedis qe perdoret si I tille

13.  Vendimin e gjykates qe le ne ngarkim femijen per çiftet e divorcuara

14.  Vendimin perkates nga institucioni ku ka qene I strehuar dhe librezen e jetimit  dhene nga institucioni I autorizuar shteteror, per individet me statusin e jetimit

15.  Vertetimin e komisionit mjekesor te percaktimit te aftesise se kufizuar,  per individet me aftesi te kufizuara

16.  Dokumentin e leshuar nga institucionet perkateses shteterore per personat qe kane statusin e “emigrant” dhe “punetor emigrant”

17.  Dokumentin e leshuar nga institucionet perkatese    shteterore per familjet e punonjesve te rene ne detyre, qe u perkasin Policise se Shtetit, Gardes se Republikes, Policise se Mbrojtjes nga Zjarri, Forcave te Armatosura, Sherbimit Informativ Shteteror dhe Policise se Burgjeve

18.  Dokumentin e leshuar nga institucionet perkatese per viktimat e dhunes ne familje.

You may also like...