NJOFTIM MBI REZULTATET E LISTES SE VERIFIKUAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist “Inxhinier Ndertimi”)

Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndertimi” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bshkinë Vlorë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se
– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

  1.  Zj. Ermelinda Nebiu

Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 19.11.2018, ora 10:00, në ambientet e Bshkisë Vlorë.

You may also like...