SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin Specialist “Administrator shoqërorNJ.A Shushice Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet paraprake për këtë pozicion:

1.Dallandyshe Sulejmani                          71 pikë

2.Françeska Mullaj                                   70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...