SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist i Kontrollit ne Terren”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendeve lira pozicioninSpecialist i Kontrollit ne Terren Drejtorinë e Ardhurave Vendore Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimincivil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall fitues për këtë pozicion:

1. Avenir Rrapaj       71 pikë
2. Edi Prifti               70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...