Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Personeli

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurëne pranimit shërbimin civil, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1. Aleksina Demiraj
2. Sabrina Xheja

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 3 Tetor 2022, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...