SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST INVESTIMESH”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist investimeshnë Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike, Bashkia Vlorë, me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, pasi nuk u paraqit asnjë kandidat,  KPP shpall rezultatet përfundimtare të konkurimit për këtë pozicion:

Nuk shpallet asnje kandidat fitues.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

 

You may also like...