SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST SPORTI”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Sportinë Sektorin e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit,  KPP shpall rezultatet përfundimtare të konkurimit për këtë pozicion:

Nuk shpallet asnje kandidat fitues.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...