Gjoba për Kundravajtje

gerichtshammer60

V E N D I M

Nr.100 Dt.22.12.2017

″TË MIRATOJË GJOBAT PËR KUNDËRVAJTJET SI MË POSHTË

Këshilli i Bashkisë, në mbledhjen e tij të datës 22.12.2017, Mbështetur ne ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 8, neni 9 pika 1 germat a, b, të nenit 54 pika f; ne ligjin 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; në ligjin nr.9632, datë 31.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, me ndryshimet përkatëse, në Ligjin nr.105 /2017, në Ligjin nr.106 /2017, në Ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; në Ligjin nr.107/2014, date 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimit e territorit”, si dhe VKM nr. 408, datë 31.05.2015 “Për miratimin e rregullores të zhvillimit të territorit”, Ligjin 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” neni 17,18,19; Ligjin 9385 datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, ligjin 10465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin 10279 datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”,
1. Niveli i Gjobave për kundërvajtjet administrative ne ushtrimin e aktivitetit tregtar, shërbimi e prodhimi, transporti pa licence dhe pa leje2. Niveli i gjobave për mos shlyerjen e taksave vendore3. Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje ne infrastrukturën rrugore4. Niveli i gjobave per dëmtime dhe ndërhyrje ne rrjetin e kanalizimeve5. Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje ne rrjetin e ndriçimit rrugor6. Niveli i gjobave për ndërhyrjet dhe dëmtimet e hapësirave te gjelbëruara dhe publike7. Niveli i gjobave për qëndrim pa leje ne infrastrukturën rrugore dhe shkelje te orareve te miratuara te linjave interurbane8. Niveli i gjobave per inspektoratin veterinarGJOBA PER SHKELJET E KRYERA NGA SHQORITE E NDERTIMIT

1. Niveli i Gjobave për kundërvajtjet administrative ne ushtrimin e aktivitetit tregtar, shërbimi e prodhimi, transporti pa licence dhe pa leje:

Nr
Emërtimi
Gjoba
1
Ushtrim aktiviteti pa leje transporti
o   Motokarro
o   Autoveture
o   Furgon Minibus
o   Mjete te tonazhit te rende
3,000 leke
10,000 leke
15,000 leke
30,000 leke
2
Mos pajisje me leje veprimtarie për servise riparimi te mjeteve te transportit, imbarkimin e mjeteve te transportit te difektuara, shërbime ne lyerje mjetesh, shërbime lavazh, parkime, gomisteri, zdrukthëtari e te ngjashme me to
20,000 – 30,000 leke
3
Mos pajisje me leje për tregtim gazetari, revista, librari
10,000 leke
4
Mos pajisje me leje për tregtim e shërbime ambulatore, auto, dyqane dhe rulo
5,000 – 10,000 leke
5
Mos pajisje me Leje për ushtrim aktiviteti “24-oresh”
20,000 leke
6
Mosmarrja e masave për izolimin e ambjentit për daljen e zhurmave nga ambjentet e lokaleve
20,000 leke
7
Mos pajisje me leje për rrjetet qe transportojnë mbetje te ngurta ne qytet
10,000-50,000 leke
8
Mospajisje me licence për tregtimin me pakicë të  karburanteve dhe njësive të shitjes së lendeve djegëse
20,000 leke

2. Niveli i gjobave për mos shlyerjen e taksave vendore:

Nr. Emërtimi Gjoba
1 Mospagimi i taksës vendore brenda afatit te caktuar.

o   Subjekte qe operojnë ne tregje

o   Subjektet ambulante

 

2,000 leke

3,000 leke

2 Mos pajisje me leje për zënien e hapësirave publike :

o   Tavolina

o   Tabela

o   Reklama te zakonshme

o   Reklama elektronike

 

20,000 leke

5,000 leke

10,000 leke

30,000 leke

Shkeljet e dispozitave për taksat e tjera vendore, që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënimet përkatëse përcaktohen në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

3. Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje ne infrastrukturën rrugore:

Nr. Emërtimi Gjoba
1 Dëmtim i infrastrukturës rrugore 10,000 leke/m2
2 Bllokim rruge (me inerte, materiale të ngurta, mjete promocionale, konë parkimi apo sende të tjera e.t.j) 10,000 -20,000leke
3 Dëmtim bordure ( ndryshim pozicioni fillestar, thyerje, shpërngulje etj.) 10,000 -20,000leke
4 Dëmtim trotuari ( heqje pllakash, vendosje pusete, vendoje tendash, vendosje mjete promocionale e.t.j) 10,000 -20,000leke
5 Bllokim trotuari (me inerte, materiale të ngurta, mjete promocionale, vazo lulesh, pedana e.t.j) 5,000 -20,000leke
6 Ndotje te rrugëve nga mjetet e transportit për punime ne qytet

o   Persona Juridik

o   Persona fizik

o   Qytetare

 

20,000 leke

10,000 leke

5,000 leke

Per zbatimine këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake dhe Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve

4. Niveli i gjobave per dëmtime dhe ndërhyrje ne rrjetin e kanalizimeve:

Nr. Emertimi Gjoba
1 Dëmtim te rrjetit te kanalizimit dhe pusetave 10,000 – 20,000 leke
2 Dëmtim te rrjetit te kanalizimit dhe pusetave per punimet qe kryhen prane tyre me leje dhe pa leje 20,000 – 100,000 leke
3 Lidhje te pa miratuara 10,000 – 20,000 leke/cope
4 Dëmtimi i pusetave te ujit 10,000 – 30,000 leke/cope
5 Demtimi i tubacioneve te ujësjellësit dhe pusetave për

punimet qe kryhen pranë tyre, me leje dhe pa leje

10,000 – 30,000 leke/cope

Per zbatimin e këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake, IMT Vlore ne bashkëpunim me Sh.A. Ujësjellës Vlore dhe Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike

5. Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje ne rrjetin e ndriçimit rrugor:

Nr. Emërtime Gjoba
1 Lidhje te pamiratuar ne kandelabrat dhe ne rrjetin ajror 10,000 – 20,000 leke/cope
2 Dëmtim te shtyllave te ndriçimit

o   Me gjatësi mbi 6m

o   Me gjatësi deri 6m

 

100,000 leke/cope

50,000 leke/cope

3 Përdorimi i shtyllave te ndriçimit si suporte për montimin e

reklamave, kapjen e kabllove etj. Te ngjashme

10,000 – 20,000 leke/cope
4 Dëmtimi i traseve kabllore e linjave ajrore

nga punimet qe kryhen pranë tyre, me leje dhe pa leje

10,000 – 20,000 leke/cope
5 Ndërhyrje ne kuadrot elektrik publik! 10,000 – 20,000 leke/cope

Per zbatimine këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake dhe Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve

6. Niveli i gjobave për ndërhyrjet dhe dëmtimet e hapësirave te gjelbëruara dhe publike:

Nr. Emërtimi Gjoba
1 Dëmtim te hapësirave publike te gjelbëruara 5,000 – 10,000 leke/m2
2 Dëmtim i pemëve dekorative 20,000 – 50,000 leke/cope
3 Zënie e hapësires të gjelbër ( tavolina, promocione e.t.j) 5,000 – 10,000 leke/m2
4 Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje ne peme 1,000 – 5,000 leke/cope
5 Vendosje posterash pa leje 100 – 500 leke/cope
6 Vendosje mbishkrimesh pa leje ne hapësirat publike 1000 leke/m2
7 Hedhje e mbeturinave jashtë vendeve te përcaktuara:

o   Subjekte juridik

o   Subjekte fizik

o   Qytetare

 

50,000 leke

20,000 leke

10,000 leke

8 Lëvizja e kontejnerëve te mbetjeve urbane nga vendi i

miratuar nga Bashkia :

o   Subjekte juridik

o   Subjekte fizik

o   Qytetare

 

 

30,000 – 50,000 leke

20,000 – 30,000 leke

10,000 – 20,000 leke

9 Mos ndërtim i bazamenteve te kontejnerëve te mbetjeve

I urbane subjektet e ndërtimit për objektet mbi 5 kate

100,000 leke

Per zbatimine këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake dhe Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve

7. Niveli i gjobave për qëndrim pa leje ne infrastrukturën rrugore dhe shkelje te orareve te miratuara te linjave interurbane:

Nr. Emërtimi Gjoba
1 Për hyrje pa autorizim ne rrugët kryesore te qytetit për mjetet e tonazhit te Larte 20,000 leke
2 Per parkime ne vende te pa miratuara

o   autovetura

o   mjete te tjera

 

5,000 leke

10,000 leke

3 Per parkime ne trotuare:

o   autovetura

o   mjete te tjera

o   mjete teknologjike

 

5,000 leke

10,000 leke

20,000 leke

4 Per parkime ne trotuar përgjatë Lungomare 20,000 leke
5 Mos respektimin te orarit te nisjes se autobuzave ne stacione 5,000 – 10,000 leke
6 Për dalje nga linja pa autorizim 5,000 – 10,000 leke
7 Qëndrim me hapje dere te mjeteve te transport tranzit 5,000 – 10,000 leke
 1. Per zbatimin e këtyre penaliteteve ngarkohet Policia Bashkiake dhe Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve
 2. Ne Baze e Marrëveshjes “Midis Ministrisë se Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkisë së Vlorës, me qëllim rritjen e bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe Policisë Bashkiake ne fushën e kontrollit dhe parandalimit te kundërvajtjeve rrugore”, Autorizohet Policia e Shtetit te luaje rolin e agjentit tatimor.

8. Niveli i gjobave per inspektoratin veterinar të jetë si më poshtë:

Nr. Emërtimi Gjoba
1 Për mishin e therur të tregëtuar të pa çeritifikuar nga Inspektoriati Veterinar 5,000 – 10,000 lekë

 

2 Mbajtja e kafshëve të prodhimit brenda territorit të Qytetit 10,000 deri 20,000 lekë për herë të parë, për rast të përsëritur deri në konfiskim të kafshës
3 Në rast të mbajtjes së bletëve, lepujve, shpendëve ( pula, pata, pëllumba, e.t.j të ngjashme me to) në ambientet e banesave kolektive apo banesave individuale brenda territorit të Njësisë Administrative Vlore. 10,000 – 20,000 lekë
4 Në rast të konstatimit të tregëtimit të kafshëve të prodhimit jashtë tregjeve të miratuara nga Bashkia 5 000 lekë
5 Në rast të konstatimit të therjeve të kafshëve të prodhimit jashtë vendeve të përcaktuara nga Bashkia 10,000 deri 20,000 lekë për herë të parë, për rast të përsëritur deri në konfiskim të kafshës
 • Per zbatimine këtyre penaliteteve ngarkohet Njesia e Veterinarise

stema_dok

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KËSHILLI I BASHKISË VLORE

 

V E N D I M

Nr.18. date 08.05.2008

“PËR VENDOSJEN E GJOBAVE PËR SHKELJET E KRYERA
NGA SHOQËRITË E NDËRTIMIT”
Keshilli i Bashkise Vlorë në mbledhjen e datës 08.05.2008, në zbatim te Ligjit Nr. 8652, date 31.07.2000 “Për Organizmin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 10, pika 3/1,  neni 32, pika k; Ligjit Nr. 7697, datë 07.04.1993 “Për kundravajtjet administrative”, me ndryshimet e mëvonshme, nenet 3, 4, 5; Ligjit Nr.8934, datë 05.09.2002 “Për mbrojtjen e Mjedisit”, Neni 60, paragrafi 2, Neni 73; Ligjit Nr.8405, datë 17.09.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar; Ligjit Nr.9010, datë 13.02.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, neni 31, pika 1; Ligjit Nr.9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, neni 4, 5, pika a; VKM Nr.862, datë 05.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga inspektoriati ndërtimor e urbanistik kombëtar e ai vendor”, pika 2, paragrafi ç, duke vlerësuar materialin e paraqitur nga Departamenti i Urbanistikës dhe Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Mjedisit:

V E N D O S I:

 1. Të miratojë vendosjen e gjobave për shkeljet e kryera nga shoqëritë e ndërtimit dhe të transporti si më poshtë
Nr Emërtimi i shkeljes Frekuenca e shkeljes Masa e gjobës
1 Mungesa e mjeteve funksionale (pompa uji, lavazhe) në dalje të kantierit të ndërtimit, të cilat shërbejnë për larjen e gomave të makinave si dhe të gjitha pjesëve të jashtme të automjeteve të cilat shkaktojnë ndotje të mjedisit Për herë të parë 100.000 lekë
Për raste të përsëritura 200.000 lekë
2 Për ndotjen e hapësirës publike nga gomat dhe paisjet e automjeteve të tipeve dhe tonazheve të ndryshme, të cilat dalin nga kantieri i ndërtimit, pa marrë masat për pastrimin e tyre Për herë të parë 100.000 lekë
Për raste të përsëritura 200.000 lekë
3 Mungesa e rrethimit provizor sipas planit të organizimit të punimeve, përreth territorit të kantierit të ndërtimit Për herë të parë 100.000 lekë
Për raste të përsëritura 200.000 lekë
4 Për ndotje të hapësirës publike, jashtë rrethimit të kantierit të ndërtimit nga inerte, apo materiale të tjera ndërtimore Për herë të parë 5.000 lekë/m2
Për raste të përsëritura 10.000 lekë/m2
5 Për rastet kur kamionët, të cilët transportojnë materiale ndërtimore, nuk janë mbuluar dhe që krijojnë ndotjen e hapësirave publike, gjatë transportimit. 100.000 lekë
6 Për hedhje të mbeturinave ndërtimore jashtë territorit të përcaktuar për këtë qëllim (Jalli)

 • Për shoqëritë e transportit
 • Për drejtuesin e mjetit të transportit
Për herë të parë 100.000 lekë
30.000 lekë
Për raste të përsëritura Heqja e lejes së transporti
7 Mosrespektimi i kushteve brenda kantierit të ndërtimit, për zbritjen e mbeturinave ndërtimore nëpërmjet vendosjes së tubave të posaçëm nga katet e mësipërme, duke u hedhur më pas në konteinerin e grumbullimit të mbeturinave ndërtimore Për herë të parë 100.000 lekë
Për raste të përsëritura 200.000 lekë
8 Për mungesën e mjeteve mbrojtëse në objekt, të cilat shërbejnë për evitimin e ndotjes së ambientit nga pluhurat si dhe respektimin e sigurisë teknike në objekt Për herë të parë 100.000 lekë
Për raste të përsëritura 200.000 lekë
 1. Ngarkohet për zbatimin e pikave 1, 2, 3, 7 dhe 8 të tabelës, Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik i Bashkisë Vlorë.
 1. Ngarkohet për zbatimin e pikave 4, 5 dhe 6 të tabelës, Policia Bashkiake e Bashkisë Vlorë.
 1. Vjelja e gjobave të bëhet pranë Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore.
 1. Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik i Bashkisë Vlorë, Policia Bashkiake dhe Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.
 1. Ky vendim hyn në fuqi sipas Ligjit 8652, datë 31.07.2000, neni 33, pika 6.